مردم را در اداره امور شهر مشارکت دهید

مردم را در اداره امور شهر مشارکت دهید

محمدحسن ملک مدنی در جمع اعضای شورای شهر یزد با اشاره به مشکلات مدیریت شهری گفت: شما به عنوان نمایندگان مردم با دستگاهی در ارتباط هستید که مشارکت پذیر نیست و این شهر مواجه با مشکلات جدی زیست محیطی است و کمبود آب و خشکسالی شرایط سختی را برای یزد رقم زده است.

شهردار اسبق تهران افزود: شما راهکاری برای اداره شهر نخواهید داشت مگر آنکه شهر را به قسمت های کوچک تقسیم کنید که به عنوان ناحیه شناخته می شود که در این نوع تقسیم بندی، اطلاعات ساکنین را در سیستم قرار دهید و با بهره گیری از ظرفیت های هر ناحیه و اطلاعات هر بخش از مردم، آنها را دور هم جمع کنید و در اداره ناحیه مشارکت دهید.

ملک مدنی ادامه داد: اگر توانستید یک ناحیه را پایلوت کنید می توان همه چیز را هماهنگ نمود و دستگاه های اجرایی را پای کار آورد تا یک بخش به درستی احیا شود و قطعا مردم راضی خواهند بود و آن وقت است که با عملکرد درست در یک ناحیه، شهر احیا می گردد و اثرات آن برای مردم نمایان می شود چرا که برای خدمت رسانی بهتر باید شهر را به بخش های کوچک تقسیم کنیم و هر ناحیه را بر اساس ظرفیت های خود پیش ببریم.

وی با اشاره به حضور بانوان در اداره امور گفت: از پتانسیل بانوان غافل نشوید و آنها را در مباحث شهری دخیل کنید که هم دقت بیشتری روی مباحث شهر خواهند داشت هم مسائل پیرامونی آنها کمتر است و با رویکرد فرهنگی، ورزشی و آموزشی بهترین ظرفیت ها را ایجاد کنید تا مردم مشارکت را لمس کنند و بدانند در اداره ناحیه خود شریک هستند.

شهردار اسبق تهران عنوان کرد: شهر به منزله یک شرکت سهامی عام است، سهامدارانش مالکین شهر هستند و اگر می خواهید شریکی به این شرکت اضافه کنید مراقبت کنید تا سرمایه هم به آن اضافه شود و شهری موفق خواهد بود که روز به روز سرمایه و سرانه های خدمات آن افزایش پیدا کند.

ملک مدنی افزود: هر چیز در شهر ایجاد عارضه می کند باید عوارض آن گرفته شود وعوارض را به موضوعاتی اختصاص دهید که رفع عارضه می کند و اگر در جای خود هزینه شد شهر در موقعیت پایدار قرار می گیرد.

وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در جلسات اظهارداشت: تمام پروژه های بزرگ از اراده و حرف های کوچک آغاز شده و از کوچکترین نکته ها به سادگی عبور نکنید و نقطه نظرات در شورا مورد بحث و بررسی قرار دهید.