مدیریت پسماند

مدیریت پسماند
فرایند جمع آوری ، اصلاح و به جریان انداختن مجدد برای اجزاء فیزیکی با ارز زباله به گونه ای که بتوان ازآنها مجدداً استفاده کرد را مدیریت پسماند گویند.
همکاری مردم در اجرای برنامه های طرح جامع مدیریت مواد زائد جامد امری ضروری است و برای دستیابی به این هدف آگاه کردن افراد الزامی می باشد، با آموزش اجتماعی افراد می توان به تدریج آنها را به مردمی دانا، آگاه ، ماهر در شیوه های درست رفتار اجتماعی تبدیل نمود.
برای ایجاد یک عادت اجتماعی در جهت کاهش زباله سه امر مهم جنیه زیست محیطی ، جنبه اخلاقی واقتصادی و مذهبی را باید درنظرگرفت.
 
1-   جنبه زیست محیطی : دراین جنبه مردم را باید از پس پیامدهای منفی و بازتاب آنها در بهداشت محیط و عواقب زیست محیطی ناشی از انباشت زباله در معابر وتفکیک غیربهداشتی آنها را توسط افراد نا آگاه در سطح شهر آگاه نمود و همزمان به تکمیل امکانات مکانیزه و ایجاد تسهیلات جهت جمع آوری زباله ها اقدام نمود.
2-   جنبه اخلاقی : مردم آنچه را که نیاز ندارند به درون سطل زباله می ریزند و از سرنوشت آنها بی خبرند باید به مردم اطلاع رسانی بیشتر شود که اینها منابع ملی می باشند و چقدردوباره هزینه این منابع صرف مقوله تفکیک ،تبدیل و دفن آنها می شود آگاه شوند آنگاه وجدان اخلاقی تک تک افراد در برابراین ناهنجاری ضد اخلاق ، تخریب منابع ،آلودگی های محیط زیست ، بیدار شده و افراد جامعه با این معضل خود خواهند جنگید.
3-  جنبه اقتصادی و مذهبی : اگر به اصل مهم صرفه جویی و پرهیز از اسراف روی آورد و عادت به صرفه جویی را با توجه به باورهای مذهبی مردم پررنگ کرد و باید به مردم آموخت که صرفه جویی به معنی کم مصرف کردن نیست بلکه به معنی درست مصرف کردن است .
برای بهتر مدیریت کردن مواد زائد باید دو هدف دنبال شود :
 1 - تولید زباله توسط هم مصرف کنندگان خانگی و هم تولیدکنندگان انبوه چه مواد غذایی وچه صنایع کاهش یابد .
 2- باید فرهنگ استفاده مجدد وبازیافت مواد در بین افراد جامعه گسترش داده شود.
آموزش تفکیک زباله از مبداء به مردم یک امر ضروری است باید در هر شرایطی آگاهی بدهیم وانتظار داشته باشیم که این آگاه شدن تاثیر گذار باشد وبرای این امرما باید مشوق هایی را هم در نظربگیریم ، چون هنگامی که مردم از کاری منتفع می شوند بهترمشارکت می کنند به طورکلی می توان گفت اهداف مدیریت پسماند، افزایش بازدهی سیستم مدیریت مواد زائد جامد، تولید مواد وبدست آوردن انرژی از زباله ، حفظ منابع طبیعی ، حفظ محیط زیست ، ارتقاء سطح بهداشت عمومی می باشد.
بازیافت دارای فواید زیادی است از جمله از آلودگی کاسته می شود چون حجم زباله ورودی به محیط زیست کاهش می یابد و خود به خود نیاز به مراکز دفن و زباله سوزها کاهش می یابد.
در نتیجه ، تولید ملی افزایش یافته که با این امر نیاز به تولید ویا ورود مواد خام از خارج کاهش می یابد و برای جوانان اشتغال ایجاد می شود و سطح بهداشت عمومی بالا می رود.