مديركل صداوسيماي مركزيزددرشوراي اسلامي شهر حضوريافت

مديركل صداوسيماي مركزيزددرشوراي اسلامي شهر حضوريافت

     به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد، آسايش مديركل صداوسيماي مركزيزد به اتفاق تني چنداز معاونين و رؤساي بخشهاي مختلف  سازمان درشصت وهفتمين جلسة اين شوراحضور يافت و با اعضاي شورا و شهرداريزدديداروگفتگو كرد.

    اين گزارش حاكي است سيدعلي محمدميرحسيني رئيس شوراي اسلامي شهريزد با گراميداشت يادوخاطرة دلاورمردان بسيجي هفتة بسيج را تبريك گفته و اظهارداشت شوراي شهر به عنوان يك نهاد مردمي بايدارتباط مناسبي      را با شهروندان داشته باشند و بهترين رسانه درعصر كنون راديووتلويزيون است ، انعكاس اخبار، آشنانمودن مردم با وظايف شورا و آموزش شهروندي ازجمله مهمترين اقداماتي است كه مي تواند صورت گيرد.

      آسايش مديركل صداوسيماي مركزيزد تصريح كرد يكي ازوجوه اشتراك شورا وصداوسيما مسائل فرهنگي است است كه بايد صورت بسيارقوي براي آن كاركرد تهاجم فرهنگي بسيارشديد است و وظيفه ماست كه همانگونه كه از دستاوردهايمان پاسداري مي كنيم از ارزشها و واژه ها هم پاسداري كنيم تا مفاهيم آنها تغييرنكند .

      براساس اين گزارش باتوجه به اعلام آمادگي سازمان صداوسيما دراين جلسه مقررشد سريال تلويزيوني باعنوان « آقاي شهردار»كه به بيان فعاليتهاي شوراي اسلامي شهروشهرداري و همچنين آموزش فرهنگ شهروندي مي پردازد تهيه وپخش گردد .