مجموعه امیرچقماق ساماندهی می شود

مجموعه امیرچقماق ساماندهی می شود

با محوریت کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر یزد مبلمان شهری و موضوع سد معبر خیابان مسجد جامع و مجموعه امیرچقماق بررسی شد.
این دو مجموعه به عنوان آثار تاریخی مهم شهر یزد هستند که در معرض دید گردشگران قرار دارد و سد معبر ایجاد شده در فضای آنها زیبنده شهر و این مجموعه ها نیست.
در این زمینه و پس از توضیحات مدیران مرتبط، مقرر گردید شهرداری ظرف مدت یک ماه شیوه نامه ساماندهی مجموعه امیر چقماق و خیابان مسجد جامع را جهت جلوگیری از سد معبر در قالب طرحی به شورای شهر ارسال نماید.
همچنین تعیین تکلیف وضعیت پارک مهر واقع در بافت تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و رویکرد و برنامه های شهرداری در مواجهه با پارک  بررسی شد.
نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با اشاره به اینکه این محل مورد اعتراض مردم منطقه قرار گرفته و شهروندان از ناامن بودن آن گلایه داشتند گفت: تاکنون چندین مرتبه این پارک طراحی و اجرا شده و امیدواریم با جدیت و با برنامه طرح جدید اجرایی گردد تا مشکل آن برای همیشه مرتفع گردد.
معاونت معماری شهرسازی، طرحی متناسب با بافت تاریخی برای این پارک طراحی و بعد از تصویب، توسط پیمانکار اجرا خواهد شد.