متن نامه ی ارسالی به مهندسین مشاور آرمانشهر

متن نامه ی ارسالی به مهندسین مشاور آرمانشهر
مهندسین محترم مشاور آرمانشهر
 
سلام عليكم
 
     احتراماً ؛ عطف به نامه شماره 53-155-2545-88 مورخ 28/10/88 در مورد نظریات و پیشنهادات مربوط به طرح تفصیلی شهر یزد و بافت فرسوده آن علاوه بر مصوبات قبلی شورا که در صورتجلسه شماره های 74و 135 و 268 پیوست آمده است موارد زیر جهت منظور نمودن در ضوابط و طرح های تفضیلی تقدیم میگردد .
دیدگاهها و نظریات :
    آثار فرهنگی و تاریخی با ارزش موجود در بافت تاریخی یزد از مفاخر ملی ماست که باید با برنامه ریزی و پیش بینی بودجه کافی توسط دستگاههای ذیربط به روشهای علمی و ماندگار مقاوم سازی و حفظ و نکهداری شود
استخراج ارزشها و ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی و اقلیمی موجود در معماری و شهر سازی بافت تاریخی یزد و استفاده از آنها در تدوین ضوابط طراحی بافت قدیم و جدید یزد ضروری است.
    علیرغم حفظ آثار فرهنگی و تاریخی با ارزش حفظ حرمت انسانهای ساکن دربافت قدیم و باتوجه به نیازهای اساسی و رفع مشکلات زندگی در این بافت باید در اولویت قرار گیرد و در هرنوع برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم درمورد بافت تاریخی یزد و تعیین محدوده آن به محدودیتهای مالی و حجم مشکلات در بافت توجه داشته و به موارد با اهمیت تر پرداخت. در راستای تحقق احیاء و رونق در این بافت تلاش برای جذب سرمایه گذار از جایگاه ویژه ای برخوردار است .
پیشنهادات و مطالبات شورا :
1- با توجه به کمبود بودجه و امکانات مورد نیاز جهت مقاوم سازی و حفظ و نگهداری بافت تاریخی با وسعت حدود 700 هکتار از نوع خشت و گلی حتی الامکان محدوده بافت به حصار قدیمی شهر تقلیل داده شود و بقیه موارد با ارزش به صورت یک مجموعه یا تک بنا محافظت گردد و موارد کم ارزش وبی ارزش به تدریج حذف و بجای آنها طرحهای هماهنگ با بافت تاریخی و سازه مقاوم در مقابل زلزله بازسازی یا نوسازی شود.
2- به منظور حل مشکلات موجود در بافت تاریخی برای زندگی شهروندان اولویت با تعریض معابر و ایجاد شبکه ها حد اقل بر اساس طرح تفصیلی موجود است تا نیاز ضروری ساکنین برای عبور و مرور و خدمت رسانی تامین گردد پیشنهاد میگردد برای کف سازی معابر در این بافت از سنگ فرش استفاده شود
3- در تعیین کاربری ها در بافت تاریخی به ویژه در محل مخروبه ها و زمینهای افتاده موجود دراین بافت کاربریهای مسکونی ، اقتصادی، تجاری ، اقامتی ، فرهنگی، بهداشتی و درمانی ، پارکینگ ، اورژانس ، آتش نشانی و فضا های باز مورد نیاز مدیریت  بحران زلزله احتمالی پیش بینی شود
4- لازم است قبل از هر گونه برنامه ریزی عمرانی در سطح شهر و در بافت تاریخی مسیر و ارتفاع قنوات متروکه موجود (که حدود 67 رشته است ) وعمدتا خطر آفرین شده است برداشت شود وتمهیدات لازم به منظور جلوگیری از خطرات و خسارت احتمالی پیش بینی شود.
ضمنا بقیه موارد مربوطه به طرح تفصیلی شهر یزد متعاقبا تقدیم خواهد شد .