لیست اعضای شورای دوره سوم

لیست اعضای شورای دوره سوم
 
 

 
 
حمیدرضا مطهریان
 رئيس شورا
 
 
 
 
 
سیدعلی محمدمیرحسینی
نائب رئيس شورا
 
 
 

وحید رضا خباززاده یزدی
منشي شوراورئيس كميسيون برنامه و بودجه
 
 
 

 
 

محمد فقیه خراسانی

خزانه دار شورا

   faghihkhorasani@yazdshora.ir    

 

 

سیده حمیده وزیری

سخنگوي شورا

 vaziri@yazdshora.ir
 
 

زهرا حیدری فیروزآبادی
رئيس كميسيون خدمات شهري
 
 

 
محمدرضا کوچک زاده
رئيس كميسيون عمران و توسعه
 
 
 

 
محمدمهدی حرزاده
رئيس كميسيون فرهنگي 
 
 
 

 
ناصر پارسائیان عضو شورا