لیست اعضای شورا

لیست اعضای شورا
 
 
سید علی محمد میرحسینی
رئیس شورا
mirhoseini@yazdshora.ir
 

 
سیده حمیده وزیری
نائب رئیس شورا
vaziri@yazdshora.ir
 
 
 
وحید رضا خباززاده
سخنگوی شورا
khabazzadeh@yazdshora.ir
 
 
 
زهرا حیدری
منشی شورا
heydari@yazdshora.ir
 
 
 
حمیدرضا مطهریان
خزانه دار شورا
motahharian@yazdshora.ir
 
 
 
محمد فقیه خراسانی
رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه
faghihkhorasani@yazdshora.ir
 
 
 
محمدرضا کوچک زاده
رئیس کمیسیون
عمران و توسعه
kochakzadeh@yazdshora.ir
 
 
 
محمدمهدی حرزاده
رئیس کمیسیون
فرهنگی اجتماعی
horzadeh@yazdshora.ir
 
 
 
ناصر پارسائیان
رئیس کمیسیون
خدمات شهری
parsaeian@yazdshora.ir