لیست اعضا

لیست اعضا

 

  

  >>  نماينده شورا در كميسيون شماره 7 (تجديد نظر ) ماده صد

  >>  نماينده شورا در كميسيون ماده 77 شهرداري شعبه يك

  >>  نماينده شورا در سازمان بازيافت

  >> نماينده شورا در كميسيون توافقات و آزادسازي

         حوزه‌هاي استحفاظي

                                                                 توضيحات بيشتر