لغو مصوبه نرخ ورودي پاركينگ فرودگاه يزد

لغو مصوبه نرخ ورودي پاركينگ فرودگاه يزد
نامه اصلاح نرخ ورودي پاركينگ فرودگاه يزد در چهارصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مطرح پس از بحث و تبادل نظرمصوبه قبلي شوراي شهر در خصوص تعيين نرخ ورودي پاركينگ فرودگاه لغو گرديد.
شايان ذكر است با توجه به جلسه برگزار شده با حضور نماينده فرودگاه و همچنين نارضايتي شهروندان وعدم اجراي دقيق شرايط مندرج در بند 2 صورتجلسه مورخ 15/12/89 ؛ در جلسه فوق مقرر گرديد تا محقق شدن شروط ذكر شده در مصوبه شورا توسط فرودگاه، مصوبه نرخ ورودي پاركينگ فرودگاه لغوشود. لذا فرودگاه تا اطلاع ثانوي نبايد بابت ورودي پاركينگ فرودگاه نرخي دريافت نمايد.