لازمه پایتخت کتاب شدن، واقعی شدن امر کتابخوانی در جامعه است

لازمه پایتخت کتاب شدن، واقعی شدن امر کتابخوانی در جامعه است

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد با اشاره به اهمیت توجه به امر کتابخوانی گفت: لازمه « پایتخت کتاب » شدن، واقعی شدن امر کتابخوانی در جامعه است.

ونوس عامری، در نشست « پایتخت کتاب» گفت: ما جشنواره ها و مسابقات ملی و استانی متفاوتی را داریم که استان یزد در آن حضور دارد و در دوره هایم ختلف نیز برندهایی کسب کرده ایم اما باید بررسی کنیم که آیا این برندها همراه با آموزش عمومی است؟

وی افزود: این که « پایتخت کتاب» شویم نقشه راه برای واقعی شدن پایتخت کتاب است و باید همه مردم ما به این نقطه برسند.

عضو شورای شهر یزد خاطرنشان کرد: ما لیاقت پایتخت کتاب شدن را باید داشته باشیم و باید آن را بررسی کنیم.

عامری تصریح کرد: ما کمتر عادت کتاب خوانی داریم که باید برای بهبود آن برنامه ریزی کنیم و بررسی کنیم که مردم ما چه کتابی را دوست دارند و سلیقه دوره های سنی مختلف چیست و آیا واقعا می خواهیم مردم ما کتاب را خود انتخاب کنند و بخوانند.

وی گفت: ما یزدی ها، انسان های واقع گرایی هستیم و همانطور رفتار می کنیم که فکر می کنیم و در تصمیم گیری ها نیز آن را دخیل می کنیم و در این راستا نیز اگر میخواهیم پایتخت کتاب شویم باید واقعا به این رویکرد واقعی برسیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا بیان کرد: هدف ما باید به صورت واقعی پایتخت کتاب شدن باشد و اولویت اول ما در کمیسون فرهنگی نیز مبتنی بر تقویت کتاب و کتابخوانی است.