كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد كليات طرح بخشودگي عوارض بافت هاي قديم و فرسوده را تصويب كرد

كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد كليات طرح بخشودگي عوارض بافت هاي قديم و فرسوده را تصويب كرد
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي  شهر يزد، درچهارمين جلسه كميسيون عمران و توسعه اين شورا كه با حضور آقايان مهندس كوچك زاده، سيد علي ميرحسيني، وحيد رضا خباز زاده  از اعضاء كميسيون، مهندس شرافت، مدير عامل شركت مسكن سازان، مهندس سيفي و كارگر رياست و  معاونت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي، مهندس فلاحتيان معاونت شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي،  مهندس مشتاقيون معاونت اداري و مالي شهرداري، دكتر ماندگاري، عضو هيئت علمي دانشكده معماري دانشگاه يزد و مهندس لطيفي سرپرست  ناحيه تاريخي شهرداري يزد حضور داشتند، كليات طرح بخشودگي عوارض شهري در بافت هاي فرسوده شهر به تصويب رسيد.
همچنين در اين جلسه مقرر شد، عوارض شهري در بافت  قديم شهر يزد، براي بناهاي مسكوني با تخفيف  صد درصد و اين تخفيف در بافت فرسوده شهر به ميزان 50 درصد اعمال شود.
در پايان جلسه مقرر گرديد، كميته اي متشكل از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، شركت
مسكن سازان و ناحيه تاريخي شهرداري آيين نامه اي در خصوص جزئيات ميزان تخفيف ها ارائه دهند.