كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد جلسه اي را درخصوص تدوين آئين نامه مربوط به چگونگي اعمال تخفيف در بافتهاي فرسوده تشكيل داد

كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد جلسه اي را درخصوص تدوين آئين نامه مربوط به چگونگي اعمال تخفيف در بافتهاي فرسوده تشكيل داد
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد در شانزدهمين جلسه اين شورا با توجه به درخواست شهرداري يزد و جهت تسريع در پيشرفت پروژه احداث مسير بلوار كوثر و ميدان امام علي (ع) و جهت رفاه حال شهروندان مبلغ هشت ميليارد ريال اختصاص و مورد تصويب شورا قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد دردومين جلسه كميسيون عمران و توسعه اين شورا آقايان مهندس كوچك زاده ، سيد علي ميرحسيني، خباززاده  از اعضاء كميسيون، و مهندس شرافت مدير عامل شركت مسكن سازان، مهندس آزادي معاونت عمراني فرمانداري، محمد رضا كارگر معاونت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و مهندس فلاحتيان معاونت شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي و محمد متين نيا سرپرست بانك مسكن استان و مهندس مشتاقيون معاونت اداري و مالي شهرداري حضور يافتند.
در اين جلسه درخصوص سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي درخصوص بافتهاي فرسوده شهري، بخشودگي عوارض تك واحديها و مجتمع ها در بافتهاي فرسوده، اعمال تخفيف جهت رواج ساخت و ساز در بافت قديم، انبوه سازي در بافت قديم، عدم فرسوده سازي در بافتهاي فرسوده، رعايت مبلمان شهري، حداكثر تخفيف عوارض در بافت فرسوده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در پايان جلسه مقرر گرديد جهت سمت و سو دادن بافت قديم و بافت فرسوده جلسات بصورت دو هفته در ميان تشكيل گردد و آئين نامه اي توسط شركت مسكن سازان تهيه گردد.