كاهش مصرف آب فضاي سبزشهريزد با انجام آبياري قطره اي

كاهش مصرف آب فضاي سبزشهريزد با انجام آبياري قطره اي
عضو كميسيون عمران شوراي شهر يزد گفت: امسال مصرف آب شهريزد با انجام آبياري قطره‌اي توسط سازمان پاركها و فضاي سبزبه يك سوم سالهاي گذشته رسيد.
دكترزهرا حيدري با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته فضاي سبز شهر با تانكرهاي آب، آبياري شده است اظهارداشت: در سال87 با تدبيري كه اتخاذ شد آبرساني تمام فضاي سبز و روفوژهاي مياني بلوارها بصورت قطره‌اي وآبياري هوشمند انجام مي‌شود كه در اين صورت هم ميزان مصرف آب و همچنين ميزان افراد به كارگيري سازمان در اين راستا كاهش يافته كه اين مسئله منجر گرديد تا بودجه به حداقل برسد.
وي با اشاره به ساماندهي اسناد زمينهاي مزروعي اظهار كرد:‌ سرانه فضاي سبز در ايران 7/1 مي‌باشد و سرانه فضاي سبز يزد با سرانه فضاي سبز استان مازندران يكسان و به ميزان 1/12 است .
دكترحيدري تصريح كرد: با توجه به مصادره شدن زمينها درگذشته وبايربودن آنها مردم استان براي نگهداري زمينهايشان سند مزروعي دريافت مي كردند و از آنجا كه سرانه به معناي استفاده عموم مردم از فضاي سبز مي‌باشد ولي به دليل مزروعي بودن اسناد، باغها هم جزء فضاي سبز محسوب شده‌اند كه لازم است اين امر ساماندهي شود با توجه به اين مسئله ميزان سرانه فضاي سبز به ميزان ذكرشده نيست.
 وي بابيان اينكه خشكسالي در يزد نسبت به ديگراستانها ناچيزبوده است افزود: با توجه به وقوع خشكسالي، 2 هزار نهال اكاليپتوس در يزد خشك شده است و با توجه به اينكه درختان زيتون خشكي كمتري دارد به ازاي درختان اكاليپتوس خشكيده، زيتون و كاج كاشته شده است.
 نماينده شورا در سازمان پاركها و فضاي سبز يزد بااشاره به تخصيص  2 ميليارد ريال براي فضاي سبز يزد در 4 سال گذشته تصريح كرد:  در سال87 اين اعتبار به بيش از 6 ميليارد ريال رسيده است.