قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

 

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/8/24

اصل هفتم

طبق دستور قرآن كريم : ‹‹ و امرهم شوري بينهم ›› و ‹‹ شاورهم في الامر ›› شوراها ..... بيشتر

 

قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 1375/3/1
فصل اول – تشكيلات

ماده 1 ( اصلاحي 1382/5/5) – براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ..... بيشتر

 

فصل دوم – انتخابات

الف – كيفيت انتخابات
ماده 17 ( اصلاحي 1382/7/6) – انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به.... بيشتر

 

فصل سوم – وظايف واختيارات شوراها 
 ماده 68- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از : الف – نظارت بر حسن اجراي تصميمهاي شوراي اسلامي روستا .... بيشتر

 

فصل چهارم – ترتيب رسيدگي به تخلفات

ماده 79 ( اصلاحي 1382/7/6) – بمنظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها.... بيشتر

 

فصل پنجم – ساير مقررات

ماده 83- در حوزه هايي كه انتخابات آنها براساس ماده (84) متوقف يا طبق .... بيشتر

 

قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلاميروستاهايي كه به شهر تبديل شده اند

مصوب 1378/5/17  با اصلاحات بعدي
ماده واحده – نام اعضاء شوراي اسلامي روستاهايي كه بعد از انتخابات  .... بيشتر