فرهنگسازي مصرف بهينه آب در سطح شهر

در كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر يزد مطرح شد:

 

درراستاي بهينه سازي مصرف آب ، كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر يزد جلسه اي با حضور مديرعامل شركت آب و فاضلاب ، مديرعامل شركت سهامي آب منطقه اي و كارشناسان مربوطه برگزار و پيرامون فرهنگسازي مصرف بهينه آب در شهر بحث و تبادل نظر گرديد.
در اين جلسه مقرر گرديد شوراي اسلامي شهر ، شهرداري و سازمانهاي مربوطه همكاري و تعامل لازم را در راستاي فرهنگسازي انجام دهند.
اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از مردم خواستند تدابير لازم را جهت مصرف بهينه آب اتخاذ نموده و از اين گوهر باارزش به خوبي استفاده نمايند تا در آينده با مشكلات بي آبي و خشكسالي مواجه نشوند.