عملکرد شش ماهه اول سال87

عملکرد شش ماهه اول سال87
اهم مصوبات شوراي اسلامي شهريزد در شش ماهه اول سال 87
1-           تصويب تقاطع غيرهمسطح معلم به صورت زيرگذر و ميدان
2-           تصويب طرح تشكيل بانك زمين شهرداري
3-           تصويب طرح اخذ نمايندگي موسسه مالي واعتباري شهرتهران
4-           تصويب طرح تدوين سند چشم انداز 20ساله شوراي شهر
5-           تصويب طرح بهينه سازي پل عابر پياده غيرمكانيزه به مكانيزه
6-           تصويب طرح پيشنهادي بيمه تمام خطر پروژه هاي عمراني
7-           تصويب طرح بررسي مشاركت اقتصادي شهرداري درپروژه بزرگ 20 هزارهكتاري باغ شهر
8- تصويب صدور مجوز اجراي فراخوان مشاركت جهت ساخت پل عابر پياده مكانيزه
9-تصويب طرح عملياتي كردن پروژه هاي عمراني مناطق برحسب اولويت تعيين شده و منطبق بر بودجه اختصاص يافته عمراني
10- تصويب وپيگيري برنامه زمانبندي وعمليات اجرائي پروژه هاي عمراني سال 87 شهرداري بدين ترتيب :
الف- احداث بلوارخاتم   ب- تكميل ميدان امام علي (ع)   پ – احداث پل راه آهن خيابان آيت ا... كاشاني  
ت- احداث پل راه آهن پروفسور حسابي    ج- احداث پاركينگ مكانيزه مجيبيان    چ- احداث پاركينگ باغ ملي و ساختمان و اداري    ج – احداث تقاطع ورودي شهرك رزمندگان    ح - زيرسازي وآسفالت در منطقه ناحيه تاريخي    د- روكش آسفالت سطح مناطق و ناحيه تاريخي    ذ- تكميل كف سازي و بدنه سازي خيابان امام خميني (ره)     ر- تكميل كتابخانه مجاهد(شهروند)     ز- تكميل پايانه مسافربري وتاسيسات مربوطه     ژ- هوشمند كردن چراغهاي راهنمائي در سطح شهر     س- اصلاح هندسي تقاطع ها درسطح شهر
11-       تصويب احداث فضاي سبزتقاطع غيرهمسطح امام حسين (ع) و طرح اجرايي آبياري تحت فشار به مبلغ هشتصد و هفتاد و شش ميليون وسيصد و بيست و هفت هزارو يكصد و هشتاد ريال توسط سازمان پاركها و فضاي سبز
12-        طرح تشكيل وتاسيس بانك كار
13- تصويب فراخوان مشاركت پلهاي عابرپياده
14- تصويب احداث نمازخانه در پاركهاي سطح شهر
15- تصويب طرح اجرايي گذر 12 متري جنب بقعه سيدگلسرخ
16- تصويب طرح اجرايي شبكه 12 متري مسجد پيرحسين (واقعدربلوارسيدمحمدپاكنژاد)
17- انتخاب حسابرس جهت بررسي حسابهاي سال 85-86 شهرداري وسازمانهاي تابعه
18- بررسي و تصويب نرخ هاي سازمانهاي تاكسيراني،اتوبوسراني ، ميني بوس راني و تاكسيهاي دربست
19- تصويب بودجه سال 87 سازمانهاي وابسته به شهرداري
20- موافقت به انجام مزايده فروش اموال منقول وغيرمنقول واسقاطي شهرداري
21- تصويب وپيگيري طرح مرمت وساماندهي بازارهاي خان وزرگري از جانب شهرداري
22- بررسي و تصويب راهكارهاي پيشگيري از تخلفات ساختماني و تسهيل درصدورپروانه
1- مقررگرديدشهرداري نسبت به تهيه وتنظيم لايحه اي درخصوص نحوه صدورپروانه ساختماني بر روي اراضي قولنامه اي ظرف مدت هفت روزپس ازابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهراقدامات لازم معمول نمايد.
2- باعنايت به اينكه براساس مصوبه شماره1655/دش-19/8/1378شورايعالي اداري كشور، شهرداريها مكلفند حداكثر ظرف مدت14روز نسبت به صدورپروانه ساختماني براي متقاضيان اقدام و آن زمان را از14روز به حداكثر7روز تقليل نمايند و اجراي اين مصوبه همكاري و مساعدت سازمان مسكن وشهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان را به استناد قوانين مي طلبد لذا مقررگرديد:
1-2) سازمان مسكن وشهرسازي استان يزددرخصوص پاسخ به استعلامات شهرداري ودراجراي بند8وتبصره ذيل مصوبه مذكوراقدامات لازم را درمهلت تعيين شده معمول نمايند.
2-2) سازمان نظام مهندسي استان يزدحداكثرظرف مدت 15روزنسبت به ارائه راهكارو برنامه زمانبندي در جهت اجراي انجام وظايف محوله قانوني به آن سازمان و دفاتر فني ايجاد شده از زمان دريافت دستور تهيه نقشه هاي ساختماني ازطرف مالك و بررسي وتأييدآن و نهايتاً معرفي ناظر به مالك و شهرداري (ماده24 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مصوب1/4/1383) به شوراي اسلامي شهر اقدام نمايد.
3-2) شهرداري يزد با توجه به مصوبه مذكورولحاظ نمودن زمان مناسب جهت اجراي بندهاي2-1و2-2نسبت به تهيه روندگردش كار و برنامه زمانبندي مراحل صدورپروانه ساختماني،گواهي عدم خلاف وگواهي پايان كار ساختمان اقدام و حداكثرظرف مدت20روز پس ازابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.
3- بمنظورسهولت درامرمراحل صدورپروانه ساختمان،گواهي عدم خلاف وگواهي پايان ساختمان و دايرنمودن دفاتركارگذاري شهرداري جهت انجام امورمحوله، كليات آن موردموافقت قرارگرفت ومقررگرديدشهرداري يزد حداكثر تا تاريخ30/8/87 نسبت به تهيه وتنظيم شرح خدمات و نحوه فعاليت هاي اجرايي و فني اين دفاتر اقدام و بصورت لايحه جهت بررسي وتصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.
4- رياست محترم اداره ثبت اسنادواملاك استان يزدقول مساعددادنددرخصوص همكاري دفاتراسنادرسمي شهريزد درزمينه استعلام وپرسش ثبتي مورددرخواست مراجعين به آن دفاترتوصيه هاوراهنمايي هاي لازم را معمول نمايند.
5-نظرباينكه لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظام دولت مصوب17/11/58 وقانون تعيين وضعيت املاك واقع درطرحهاي دولتي وشهرداريها مصوب29/8/67 تكليف ونحوه اجراي طرحهاي عمومي ياعمراني دولت وشهرداريهارادراراضي واملاك شرعي وقانوني اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي واقع درمحدوده شهرهاوشهركهاوحريم استحفاظي رامشخص نموده و مهلت اجراي كاربريهاي تعيين شده درطرح تفصيلي شهريزدنيزبه پايان رسيده و مالكين آن اراضي درخواست روشن شدن وضعيت كاربري ملك خود را دارند لذا مقررگرديدازطريق شهرداري يزدوشهرداريهاي مناطق نسبت به شناسايي وانعكاس موقعيت ووضعيت فعلي اينگونه اراضي روي نقشه هوايي اقدام وحداكثر ظرف مدت يكماه آينده به همراه گزارش كاملي درزمينه اقدامات انجام گرفته قبلي در خصوص تغييركاربريهاي انجام گرفته قانوني وغيرقانوني توسط مالكين اقدام وبه شوراي اسلامي شهرارسال تاباهماهنگي مشاورتهيه كننده طرح تفصيلي شهريزدوضعيت كاربريهاي لحاظ شده در اراضي و املاك واقع در طرح تفصيلي موجودودردست تهيه مشخص تاپاسخ روشن ومناسبي به مالكين اينگونه اراضي به استناد قوانين مربوطه داده شود.
23- تصويب برگزاري نشست مردم ومسئولين
24- تصويب لزوم نصب سريع تابلو راهنما درپروژه هاي ميدان امام علي (ع) و ميدان شهداي محراب
25- تصويب نامگذاري 160 معبر اصلي و فرعي سطح شهر
26- تصويب برگزاري همايش نماز زيبا درشهرزيبا براي كودكان سنين 5-11 سال
27- تصويب ايجاد روشنايي معابر سطح شهر به مبلغ يك ميليارد ريال توسط سازمان تفريحي رفاهي
28- بررسي مشكلات كارخانه كمپوست درجهت تسريع در راه اندازي آن
29- بررسي مشكلات پايانه مسافربري درراستاي تسريع درراه اندازي آن
30- تصويب نامگذاري يكي از ميادين شهر بنام شورا
31- تصويب پرداخت اجاره بهاي محل نگهداري متكديان جمع آوري شده
32- تصويب طرح اجرايي شبكه جنب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
33- تصويب مشاركت شهرداري درخصوص چاپ كتابچه به همراه لوح فشرده ازمجموعه بيانات رهبر معظم انقلاب در سفربه استان يزد با نام مسابقه دو
  34- بررسي وضعيت نامطلوب كشتارگاه صنعتي وهمچنين عرضه بيش از حددام هاي خريداري شده توسط دولت و ارجاع آن به كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي
 35-  با توجه به درخواست اهالي كسبه و ساكنين ميدان شهداي محراب مبني بر بهبود وضعيت عبورومرور آن ميدان مقرر گرديد شهرداري نسبت به ارائه طرح اصلاحي اقدامات لازم را مبذول دارد.
 36- با توجه به درخواست اهالي محله حسن آباد مشيرمبني بر آسفالت معابروكوچه هاي آن محله مقرر گرديد منطقه دو شهرداري مساعدت لازم را بنمايد
37- تصويب برگزاري همايش فعالان جشنهاي نيمه شعبان
38- تصويب برگزاري مراسم جشن تحت عنوان ميلاد كوثربه مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) درپارك     هفتم تير
 39- بررسي تخليه فاضلاب يزدباف در شورا با حضور مسئولين استان
  40- حضور تشكلهاي مردم نهاد در شورا
41- بررسي مشكلات محلات با حضوراهالي محله در شورا
42- تصويب طرح برنامه هاي فرهنگي قابل اجرا در ماه مبارك رمضان :
برنامه هاي پيشنهادي شورا به شهرداري (مجري سازمان تفريحي رفاهي):
1-فضاسازي شهرتوسط سازمان فرهنگي تفريحي با نصب بنرهايي در سطح شهربا طراحي زيبا و مطالبي در خصوص شهروشهروندبا محوريت قرآن ،معاد و مناجات
2-تهيه بسته فرهنگي براي كارمندان شهرداري شامل CD يا نرم افزار قرآني كه به همراه ادعيه نيزباشد
3-برگزاري همايش نماززيبا درشهرزيبا براي كودكان سنين 5-11 سال با موضوع نماز و آموزش شهروندي و زمان برگزاري از اول ماه مبارك رمضان به مدت حداكثر2ماه
برنامه هاي پيشنهادي به شوراي اسلامي شهردر ماه مبارك رمضان :
1-      تصويب مسابقه چهارسئوال در چهارهفته ماه مبارك رمضان در سايت شورا هرهفته 3برنده با هزينه جمعاًيك ميليون و دويست هزارريال
 
 
 
اعضاي كميسيون اقتصادي حقوقي اداري :
وحيدرضا خباززاده يزدي
محمد فقيه خراساني
حجت الاسلام مطهريان
ناصرپارسائيان
سيد علي محمد ميرحسيني
 
اعضاي كميسيون فرهنگي اجتماعي و زيست محيطي :
حجت الاسلام حرزاده
حجت الاسلام مطهريان
محمدرضا كوچك زاده
سيده حميده وزيري
وحيدرضا خباززاده يزدي
 
اعضاي كميسيون برنامه و بودجه:
محمد فقيه خراساني
زهرا حيدري
حجت الاسلام مطهريان
سيده حميده وزيري
ناصرپارسائيان
 
اعضاي كميسيون عمران، توسعه، ترافيك:
ناصرپارسائيان
وحيد رضا خباززاده يزدي
سيدعلي محمد ميرحسيني
زهراحيدري
سيده حميده وزيري
 
 
 
جدول تعداد جلسات،مصوبات ونامه هاي رسيده به كميسيونها
 
رديف
كميسيونها
جلسات
مصوبات
موضوعات
نامه هاي رسيده
1
اقتصادي حقوقي اداري
12
33
-
43
2
فرهنگي اجتماعي و زيست محيطي
21
45
124
85
3
برنامه و بودجه
35
161
-
193
4
عمران، توسعه، ترافيك
24
95
-
188
 
 
 
 
 
* ميهمانان جلسات شوراي اسلامي شهر يزد :
1-     نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي
2-     معاونت عمراني استانداري
3-     معاونت سياسي امنيتي استانداري
4-     معاونت فني استانداري
5-     آقاي مسجدجامعي رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهرتهران
6-     فرماندار يزد
7-     معاون فرماندار
8-     هيات چيني
9-     مديرعاملان شركتهاي آبفا ، برق منطقه اي و توزيع برق ، گاز
10-فرمانده نيروي انتظامي استان يزد
11-فرمانده نيروي انتظامي شهرستان يزد
12- رئيس سازمان بهزيستي استان يزد
13- رئيس كميته امداد امام خميني (ره)
14- اعضاي دور اول ودوم شوراي اسلامي شهر يزد و شهرداران آن زمان
15- مشاور عامل چهارم شهردار
16- آقاي حيدري از صدا وسيماي مركز تهران
17- رئيس دانشگاه يزد
18- نماينده از اداره كل محيط زيست
19- اهالي محلات چهارمنار، محمود آباد ، آزادشهر، مسجد جامع ، شهرك رزمندگان ، يزدباف ، حسن آباد ، تشكلهاي مردم نهاد و قاسم آباد
20- مديرعاملان مناطق سه گانه وناحيه تاريخي و سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري
21- معاونت عمراني شهرداري
22- معاونت خدمات شهري شهرداري
23- كارشناسان شهرداري
 
 
*  بازديد هاي اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد :
1-     جهاد دانشگاهي
2-     پايانه مسافربري يزد
3-     تعريض پل راه آهن همافر
4-     بلوار كوثر
5-     تقاطع غيرهمسطح امام علي (ع)
6-     كشتارگاه صنعتي
7-     كارخانه كمپوست
8-     بلوار خاتم
9-     پروژه هاي در دست اقدام سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري
10- پروژه هاي منطقه سه شهرداري
11- سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري
12- بيمارستان مرتاض
13- محلات خرمشاد، آزادشهر، چهارمنار، ابوالمعالي، سيد گل سرخ، فهادان، كوي موسي بن جعفر، قاسم آباد كوچه بيوك
 
* نشستها و ديدارهاي اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد :
1-     كارمندان حوزه شهردار، سازمانهاي پاركها وفضاي سبز ، بازيافت ، آرامستانها ، ميوه و تره بار ، آتش نشاني ، 
منطقه دو شهرداري ، منطقه سه شهرداري ، منطقه يك شهرداري
2-     كارمندان زن شورا و شهرداري
3-     آذريزدي
جدول تعداد جلسات ، مصوبات و نامه های شورای اسلامی شهر یزد در شش ماهه اول سال 87
 
ردیف
عنوان
تعداد
1
تعداد جلسات شورا
47
2
تعداد جلسات کمیسیون برنامه وبودجه
35
3
تعداد جلسات کمیسیون عمران و توسعه و ترافیک
24
4
تعداد جلسات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی
21
5
تعداد جلسات کمیسیون اقتصادي حقوقي اداري
12
6
تعداد جلسات کمیسیون تلفیق
1
7
تعداد مصوبات شورا
284
8
تعداد مصوبات کمیسیون برنامه وبودجه
161
9
تعداد مصوبات کمیسیون عمران و توسعه و ترافیک
67
10
تعداد مصوبات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی
43
11
تعداد مصوبات کمیسیون اقتصادي حقوقي اداري
22
12
تعداد مصوبات کمیسیون تلفیق
4
13
تعداد نامه های وارده
1800
14
تعداد نامه های صادره
600
15
تعداد نامه های شهرداری
310
16
درخواستهای مردمی
60
17
دعوتنامه های ارسالی
130