عملكرد كميسيون برنامه وبودجه شوراي اسلامي شهر يزد

عملكرد كميسيون برنامه وبودجه شوراي اسلامي شهر يزد

كميسيون برنامه و بودجه

(گزارش از 10/2/1390 لغايت 9/2/1391)

*اعضاي كميسيون:

آقايان :  وحيدرضا خباززاده يزدي (رييس)؛ محمد فقيه خراساني (نايب رييس) ؛ محمدرضا كوچك زاده ؛ ناصر پارساييان ؛ خانم  زهرا حيدري

*‌ جلسات از ساعت 30/7 ا لي 30/9 صبح روزهاي يكشنبه و پنج شنبه هرهفته باحضور اعضاء كمسيون و مشاور و كارشناسان مرتبط با مسائل قابل طرح در جلسه تشكيل ميگردد.

*  تعداد جلسات:               77  جلسه         تعدادمصوبات:                412 مصوبه

      نامه ها و لوايح ارجاعي به كميسيون :     625 مورد

رئيس كميسيون برنامه وبودجه شوراي اسلامي شهر يزد عملكرد سال 90كميسيون را بدين شرح ارائه مي نمايد:

1-پاسخ به درخواستهاي مردمي و ارجاع به مراكز ذيصلاح براي پيگيري و رفع مشكلات و معضلات

2- تصويب : بودجه ؛ اصلاح بودجه ؛ تفريغ بودجه  شهرداري و سازمانهاي وابسته:                          (آتش نشاني؛ آرامستانها؛ آمار و فناوري؛ اتوبوسراني ؛ پاركها و فضاي سبز؛ پايانه مسافربري؛ مديريت پسماند؛ تاكسيراني ؛ رفاهي – فرهنگي ؛ عمران و بهسازي ؛ ميادين ميوه و تره بار)

3- انتخاب حسابرس وبررسي و تصويب گزارش حسابرسي براي شهرداري و سازمانهاي وابسته :

 (آتش نشاني ؛ آرامستانها ؛ آمار و فناوري ؛ اتوبوسراني ؛ پاركها و فضاي سبز ؛ پايانه مسافربري ؛                                 مديريت پسماند؛ تاكسيراني ؛ رفاهي – فرهنگي ؛ عمران و بهسازي ؛ ميادين ميوه و تره بار)

4- بررسي و تصويب عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري و ارزش معاملاتي املاك شهر

5- بررسي عملكرد ماهيانه درامد هزينه شهرداري و سازماهاي وابسته  و ارائه راهكارهاي مناسب در خصوص افزايش درامدها و كاهش هزينه ها

6- بررسي و تصويب لوايح پيشنهادي شهرداري در خصوص :

الف- تملك املاك در مسير طرحهاي عمراني شامل:

 معابر اصلي و فرعي ؛ پاركينگ هاي خياباني و درون محله اي ؛ پارك و فضاي سبز مورد نياز شهر؛ جابجايي اعتبار طرحهاي عمراني ؛ و....

ب - تعيين اجاره بها و يا نرخ فروش اموال و املاك شهرداري شامل:

مغازه ها ؛ كيوسكها ؛ واحدهاي مسكوني و اداري ؛ ....

ج - رسيدگي به درخواستهاي بخشودگي و يا معافيت از پرداخت عوارض و تقسيطهاي بلند مدت

د - بررسي و تصويب  پروژه هاي مشاركتي با بخش خصوصي (پلهاي عابر پياده مكانيزه )

* ديگر وظايف كميسيون :

1 – نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه ودارايي هاي نقدي ؛ جنسي و اموال  منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمدها و هزينه ها

2 – بررسي و اعلام نظريه در خصوص آيين نامه هاي پيشنهادي  كه ازطرف شورا وياشهرداري تهيه و ارسال ميگردد

3- بررسي و تصويب صورت جامع درامد هزينه شش ماهه و يكساله بمنظور انتشار در جرايد براي آگاهي عموم.

4 _ همكاري با خزانه دار شورا  در تهيه و تنظيم بودجه ؛ اصلاح بودجه شورا  بمنظور طرح در صحن علني و تصويب آن

5 – بررسي و تصميم گيري در خصوص  وامهاي پيشنهادي و ساير منابع تامين اعتبار پيشنهادي شهرداري

6 – بررسي انجام معاملات شهرداري و نظارت بر آن بمنظور  رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري

7 – بررسي اساسنامه موسسات و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداري و تصميم گيري در رابطه با آنها

8- بررسي تشكيلات موجود شهرداري و سازمانهاي وابسته

9 – همكاري و ارائه خدمت كارشناسي به ساير كميسيونهاي شورا در صورت نياز

10 –اجراي ساير وظايف مالي و اقتصادي محوله از قوانين و دستورالعملهاي مربوطه به شورا.

 

وحيدرضا خباززاده يزدي

رئيس كميسيون برنامه وبودجه شوراي اسلامي شهريزد