شوراي اسلامي شهر يزد

عمران و توسعه

(رئیس کمیسیون)