طرح تقاطع غيرهمسطح ابوذر در دستوركارشوراي شهر يزد قرار گرفت


 

سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد : نوزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شورا و محمدرضا پيرنيا سرپرست شهرداري برگزار گرديد .
در اين جلسه محمدرضا پيرنيا سرپرست شهرداري يزد گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته در هفته گذشته را ارائه و خواستار تائيد طرح تقاطع غيرهمسطح ابوذر و همچنين تعيين تكليف خانه روحانيان كه 80درصد از بهسازي آن انجام شده است ، تمديد عوارض ساختمانهاي ساخته شده تا پايان سال 82 از 30مهرماه به 22بهمن ماه سالجاري توسط شورا شد.
وي در اين جلسه آمادگي شهرداري را جهت تقديم بودجه كه تا نيمه دي ماه مي بايست به شورا ارسال گردد و تعرفه عوارض سال 93 كه تا نيمه بهمن ماه بايد منتشر گردد ، به شورا اعلام نمود.
سرپرست شهرداري يزد خاطرنشان ساخت: در حال حاضر پروژه ميدان ابوالفضل (ع) با مشكل تاسيسات مواجه است ، اما مي توانيم زودتر از موعد قرارداد كه يكساله است ، به اتمام برسانيم.
وي در اين جلسه اعلام نمود: پايانه جنوبي يزد و فاز سوم ميدان ميوه وتره بار و طرح مشاركتي نيروگاه خورشيدي در زمينه انرژي پاك در ميدان ميوه و تره بار ، پيگيري جهت الحاق حميديا به شهر يزد تبديل وضعيت نيروهاي خدماتي و قراردادي شهرداري و بازديد مكرر از پروژه هاي حكيميان و حضرت ابواالفضل (ع) در دستوركار شهرداري قرار گرفت.