طرح الزام شهرداری یزد به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد

طرح الزام شهرداری یزد به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد

شورای اسلامی شهر یزد در هفتاد وسومین جلسه، طرح پیشنهادی اعضای شورا در الزام شهرداری یزد وشرکت ها و سازمان های تابعه به اجرای قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد.
ضمن تصویب کلیات طرح، مقرر شد شهرداری با رعایت آیین نامه مصوب شورای عالی استانها، ظرف مدت 2 ماه نسبت به مهیا نمودن زیرساخت های اداری، فنی و مکانیزه آن جهت اجرا اقدام نماید.