طراحي مجموعه اميرچخماق در دستوركار شوراي اسلامي شهر يزد

طراحي مجموعه اميرچخماق در دستوركار شوراي اسلامي شهر يزد
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - جلسه طراحي مجموعه اميرچخماق يزد بامحوريت كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر و با حضوراعضاي كميسيون عمران شورا و مشاوران و كارشناسان مربوطه برگزار و نحوه تهيه طرح و اجراي ساماندهي مجموعه اميرچخماق مورد بحث و تبادل نظر و بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه راهكارهاي پيشنهادي در زمينه شروع و تسريع در روند اجراي پروژه مذكور طرح و كليات ذيربط توضيح داده شد.
مهندس محمد رضا كوچك زاده رئيس كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد ضمن اشاره به مسائل مهم در اين پروژه از جمله ضرورت و مقاوم سازي تكيه اصلي ، گفت : تعيين تكليف بخش هاي الحاقي توجه به امور ترافيكي و پرداختن به سيما و منظر شهري از ديگر موضوعاتي بوده است كه در اين نشست مورد توجه قرار گرفت و همچنين مقرر گرديد تا ضمن معرفي نمايندگان شهرداري به مشاور پروژه ، مكاتبات مورد نياز براي همكاري ساير دستگاههاي ذيربط بعمل آيد.
وي افزود : با توجه به درخواست مشاور طرح مبني بر تعيين هيات ژوري متشكل از نمايندگان دستگاههاي ذيربط و اساتيد صاحب نظر براي هدايت اين طرح از ابتدا تا نتيجه گيري مقرر شد در اين زمينه اقدام لازم به عمل آيد.