ضرورت صرفه جوئی در مصرف آب توسط صنایع و ارگان ها

ضرورت صرفه جوئی در مصرف آب توسط صنایع و ارگان ها

مهدی کاشفی زاده عضو هیئت رئیسه شورای شهر یزد در سخنان پیش از دستور با اشاره به وجود بحران آب در یزد گفت:همانطور که بارها ریاست محترم شورا بیان کرده اند آب فضای سبز شهر از آب چاه ها تامین می شود و در این زمینه شرکت آبفای استان همکاری خوبی با شهرداری داشته است.

کاشفی زاده افزود: حتی در چند سال گذشته تعدادی از کنتورهای خود را در اختیار شرکت آبفا قرار دادیم تا از آب شهری برای آبیاری فضای سبز استفاده نشود و با اجرای طرح شبکه فاضلاب شهری و واگذاری بهره وری از پساب فاضلاب به شهرداری چاه های آب نیز برای تامین آب مردم به آبفا واگذار خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری مردم در زمینه صرفه جویی مصرف آب گفت: مردم سهم خود را در این زمینه  به خوبی اجرا کردند و حال نوبیت صنایع به ویژه صنایع پرآبخواه و ارگان هاست که در زمینه صرفه جویی آب قدم بردارند.

منشی اول شورا در ادامه تصریح کرد: به شهردار محترم پیشنهاد دادم تا برای اجرای صرفه جوئی در انرژی اعم از آب و برق شهرداری،مناطق و سازمان های تحت امر خود سیاست های تشویقی اعمال کند.