ضرورت انجام مطالعات در زمینه ارائه راهکارهای ساماندهی فاضلاب بافت قدیم یزد به تصویب رسید

ضرورت انجام مطالعات در زمینه ارائه راهکارهای ساماندهی فاضلاب بافت قدیم یزد به تصویب رسید

در جلسه کمیسیون معماری، شهرسازی و عمران روز شنبه 16 شهریور؛ موضوع انجام مطالعات فاضلاب بافت تاریخی یزد به علت مشکل جدی وضعیت فاضلاب در این بافت، با حضور کارشناسان دستگاه های مرتبط و مشاورین بخش خصوصی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این کمیسیون ضمن تصویب این طرح مقرر گردید ظرف سه ماه جمع‌بندی فاز نخست نتیجه مطالعات صورت گرفته در قالب نسخه درمان اضطراری به کمیسیون ارائه تا در خصوص کم و کیف ادامه کار سیاست گذاری شود.
همچنین شهرداری مکلف شد نسبت به اجرایی کردن طرح مطالعات و راهکارهای اجرایی منتج از آن اقدام مقتضی را به عمل آورد.