صورتجلسه چهل وپنجمین جلسه كميسيون شهرهوشمند


صورتجلسه چهل وپنجمین جلسه كميسيون شهرهوشمند

 

 

 

 

 

 

چهل وپنجمین جلسه كميسيون شهرهوشمندوبهبودروشها شورای اسلامی شهریزدباتلاوت كلام ا... مجيد وبا حضوراعضای کمیسیون شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگردومهندس زینی مشاوران کمیسیون، مهدی فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، محمدصفدپوررئیس سازمان سیماومنظروفضای سبز، جعفرامین مقدم مدیر مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهر، عباس ریاضی مدیرعامل صنعت ارتبط پیشرو، محمودرضا صالحی مدیرعامل رساارتباط گسترسهام، حسن سفرالهی نماینده صنایع صاایران، محمدارجمندزاده مدیرارتباطات سیار، محمدامین علی پوروسیدمحمدمیرآضا نمایندگان اداره کل ICT، رامین زارع پژوهشگر، قافی نماینده موسسه کوثر، مصطفوی پیمانکار پروژه معماری سازمانی شهرداری،  هدایت کارگررئیس گروه برنامه ریزی استانداری، ابوالفضل شرافت مدیرعامل شرکت آکادمی تکتا، اعضای انجمن شهر هوشمند و کارشناسان مرتبط باموضوعات، درروزیکشنبه مورخ 97/10/30 ساعت 12.10بادستورکارپرزنت شرکت مخابراتی درخصوص زیباسازی دکلها، پرزنت شرکت تکتا درخصوص جشنواره ایده های دانش آموزان واصلاح فرایندها و بهبود روشها وگزارش طرح معماری سازمانی تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای مهندس حمیدرضا قمی رئیس محترم کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود.

باتوجه به تاخیر پرواز میهمانان کمیسیون؛ آقای عابدینی نماینده انجمن شهر هوشمند گزارشی از طرح رویداد یزدهوشمند ارائه نمود.

دراین جلسه تلفیق شهرپایدار با شهرهوشمند، عدم موازی کاری انجمن با کانون تفکر شهر هوشمند، مشخص نمودن اولویتها وغیره ازجمله مطالب مطرح شده درخصوص موضوع مذکور بود.

سپس، آقای مهندس قمی گزارشی از سفر خود به مشهد و اقدامات شرکت مخابراتی در خصوص تجمیع وزیباسازی دکلها ارائه وتصریح کرد: جلسات متعددی در خصوص دکلها در شورا و کمیسیون مطرح شده و زیباسازی آنها مورد توجه بوده است شهرهای مشهد وتهران تجربه های موفقی در این زمینه داشته اند.

آقای ریاضی مدیرعامل صنعت ارتباط پیشرو گزارشی از عملکرد شرکت خود ارائه و آمادگی شرکت جهت مشارکت، سرمایه گذاری وعمران در پروژه های آبیاری هوشمند براساس شرایط اقلیمی، ردیابی پرسنل، تفکیک زباله هوشمند، کنترل داراییهای سبز و تجمیع وزیباسازی دکل های مخابراتی در 15 نقطه شهررا اعلام نمود.

درادامه؛آقای قافی نماینده موسسه کوثر طول کشیدن روند اداری در سیستم شهرداری وسازمانهای وابسته، عدم توجیه مشاورین طراحی ودفاترخدماتی از برخی ضوابط شهرداری، بی توجهی به ضوابط نقشه واجرا، سازمان نظام مهندسی، دیدگاه شهرداری نسبت به شهروندان، مشخص نبودن زمان تشکیل کمیسیون های ماده صد و 14 و... و ابلاغ آن با تاخیر وکمیته رفع مشکلات وجمع بندی را از جمله مشکلات موجود در شهرداری دانست.

آقای مصطفوی پیمانکار پروژه معماری سازمانی شهرداری یزد گزارشی از پروژه مذکور ارائه نمود .

موضوعات طرح رویداد یزدهوشمند، تجمیع وزیباسازی دکلها، جشنواره ایده های دانش آموزان و اصلاح فرایندهاوبهبودروشها و پروژه معماری سازمانی شهرداری مطرح ومورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. درخصوص طرح رویداد یزد هوشمند مقرر گردید سازمان فاوا و مرکز خلاقیت موضوع مذکور را بررسی و درقالب یک طرح یا لایحه جامع وکامل به کمیسیون و شورا ارائه نمایند.
  2. در خصوص تجمیع وزیباسازی دکلها و دیگر پروژه های مشارکتی در مبحث شهرهوشمند با صنایع مخابراتی ایران مقرر گردید با نظر مساعد کمیسیون، سازمان فاوا و مرکز خلاقیت نشستی با میهمانان و اداره کل ارتباطات و همراه اول برگزار و پروژه های مشارکتی مطرح شده مورد بحث وتبادل نظر قرار گیرد و نتیجه را به کمیسیون ارائه نمایند.
  3. به علت محدودیت زمان ادامه گزارش پروژه معماری سازمانی شهرداری یزد به جلسه آتی موکول گردید..
  4. درخصوص مساعدت به جشنواره ایده های دانش آموزان یزدی مقرر گردید مرکز خلاقیت طرح مذکور را بررسی وطی لایحه ای به شورا ارائه نماید.

جلسه در ساعت 14.30 با ذكر صلوات به پايان رسيد.