صورتجلسه چهارمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه چهارمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

چهارمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان مهدي فعالي معاونت برنامه ريزي شهرداري، مسعودتاج آبي مديرعامل سازمان فاوا، خانم مهدي پور نماينده معاونت معماري شهرسازي شهرداري و خانم افسریه مدیرعامل پيشتازان ماهان، در روز يكشنبه مورخ 96/10/10 ساعت 16.10 با دستور كار شاخص های شهر هوشمند، گزارش بارگذاری و انتشار طرح تفصیلی و بررسی چگونگی تسریع در صدورپروانه ساختمانی تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه ، نامه های وارده به کمیسیون ملاحظه و بررسی گردید. سپس خانم افسریه مدیرعامل پیشتازان توسعه ماهان گزارشی از شاخصهای شهر هوشمند را ارائه و خاطرنشان ساخت: این شاخصها در 6 بعد مردم هوشمند، اقتصادهوشمند، محیط هوشمند، حاکمیت هوشمند، حمل ونقل هوشمند و زندگی هوشمند مورد بررسی قرار می گیرد.

در ادامه ، شاخص های شهر هوشمند، بارگذاری و انتشار طرح تفصیلی و بررسی چگونگی تسریع در صدورپروانه ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه، موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

مصوبات:

  1. در خصوص شاخص های شهر هوشمند مقرر گردید در جلسات آتی هر کدام از شاخصها توسط کانون تفکر هوشمند و پیشتازان توسعه ماهان ارائه و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پروپوزال شرکت پیشتازان توسعه ماهان یزد در اختیار اعضای کمیسیون قرار گیرد.
  2. گزارش همایش ارتباط سرمایه گذاران با استارتاپ ها و برگزاری دمودی توسط دکتر محمد کاظم کشورشاهی مدیرعامل شتابدهنده پیشگامان ارائه و مقرر گردید شهرداری در راستای برگزاری هر چه بهتراین همایش همکاری های لازم را انجام دهد.
  3. طرح پیشنهادی اعضای شورا به شماره 961002053 مورخ 96/8/6 مورد تصویب قرار گرفت.  در ضمن شهرداری مکلف گردید نسبت به تهیه RFP سامانه تحلیل، طراحی و تدوین سیستم هوشمند صدورپروانه شهرسازی ساختمان (با محوریت تسریع و تسهیل در صدور پروانه ) اقدام و گزارش پیشرفت کار را به صورت ماهیانه به کمیسیون ارائه نماید.

جلسه در ساعت  18 با ذكر صلوات به پايان رسيد.