صورتجلسه پنجمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه پنجمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

پنجمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه اعضاي كانون تفكر شهر هوشمند، آقایان مهدي فعالي معاونت برنامه ريزي شهرداري، مسعودتاج آبي مديرعامل سازمان فاوا شهرداري، در روز يكشنبه مورخ 96/10/17  ساعت 16.10 با دستور كار بررسي بررسي بيانيه چشم انداز شهر هوشمند توسط كانون تفكر شهرهوشمند و بررسي برنامه ها وبودجه پيشنهادي سال 97 معاونت برنامه ريزي، سازمان فاوا شهرداري تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه ، حميدرضا قمي رئيس كميسيون شهرهوشمند و بهبود روش ها ضمن خيرمقدم به ميهمانان جلسه، خواستار ارائه جزئيات بيانيه چشم انداز توسط متوليان امر شد. سپس دكتر جهانگرد دبير كانون تفكر شهر هوشمند جزئيات بيانيه چشم انداز شهر هوشمند را تفسير و به سئوالات مطروحه در جلسه پاسخ دادند.

اكرم فداكار مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان با اشاره به تاييد بيانيه چشم انداز توسط اعضاي شوراي شهر گذشته خواستار تاييد اين بيانيه توسط اعضاي دور پنجم شورا و تعريف پروژه در سريعترين زمان شد.

در ادامه ، بيانيه چشم انداز شهر هوشمند توسط كانون تفكر شهرهوشمند و برنامه ها وبودجه پيشنهادي سال 97 سازمان فاوا وگزارش بودجه اي معاونت برنامه ريزي مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه، موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

مصوبات:

  1.   پس از بررسي بيانيه چشم انداز شهر هوشمند و ضمن تصويب بيانيه مقرر گرديد اين بيانيه براي پيشنهاد و تصويب به صحن شورا ارجاع گردد. همچنين بنا به پيشنهاد آقاي دكتر عباسي در راستاي ايجاد زيرساخت هوشمند مصوب گرديد طرح ايجاد پرتال داده هاي باز با محور انتشار داده هاي باز به شورا ارائه گردد.
  2. همچنين مقرر گرديد گزارش استفاده از يزدكارت در اتوبوس هاي شهري توسط سازمان فاوا و متوليان امر در جلسه بعدي كميسيون ارائه گردد.
  3. ضمن بررسي بودجه پيشنهادي سال 97 سازمان فاوا و گزارش معاونت برنامه ريزي شهرداري مقرر گرديد سازمان فاوا با بررسي، مطالعه و دقت عمل بالاتر و درج جزئيات، بودجه عملياتي سال آتي خود را تهيه و در جلسه آتي به كميسيون ارائه نمايد.

 

جلسه در ساعت  18.15 با ذكر صلوات به پايان رسيد.