صورتجلسه سومين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه سومين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

سومين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دكتر جهانگرد دبير كانون تفكر هوشمند، دكتر سالاري مديرعامل   و سركارخانم مهندس فداكار مديركل ارتباطات، فناوري و ارتباطات استان يزد، در روز يكشنبه مورخ 96/9/26 ساعت 16 با دستور كار ارائه ادامه مفهوم شهر هوشمند، گزارش عملكردكانون تفكرهوشمند و گزارش تفاهم نامه منطقه ويژه تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه ، حمیدرضا قمی رئيس كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شوراي اسلامي شهر يزد ادامه گزارش مفهوم شهر هوشمند را ارائه وتصريح كرد:

وي

در ادامه ، گزارشي از عملكرد كانون تفكر هوشمند و همچنين تفاهم نامه منطقه ويژه ارائه گرديد، پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه، موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

1-

 

2-

 

 

جلسه در ساعت  18 با ذكر صلوات به پايان رسيد.