صورتجلسه دویست و پانزدهمین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

صورتجلسه دویست و پانزدهمین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد
صورتجلسه
 دويست وپانزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت19روز يكشنبه مورخ4/12/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدا سركار خانم وزيري نائب رئيس شورا درخصوص مأموريتشان به همراه سركارخانم حيدري به تهران بعنوان نمايندگان بانوان عضواين شورا جهت شركت دردومين مجمع مشورتي بانوان عضوشوراهاي اسلامي سراسركشور كه به ميزباني شوراي اسلامي شهرتهران برگزارشده بود توضيحات جامع وكامل از برنامه هاي جلسه وموارد مطرح شده وهمچنين كارگروههاي تشكيل شده ارائه نموند. سپس براساس دستوركار جلسه وبا حضورآقاي ميروكيلي شهردار محترم ديدگاهها ونقطه نظرات وهمچنين رويكردشورا پيرامون بودجه سال 88 شهرداري بشرح ذيل مطرح ومورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت:
- رعايت صرفه جويي دركليه امور لازمست شهرداري دراين زمينه آئين نامه اي تدوين وبه شورا تقديم نمايد.
- تشكيل بانك زمين .
- هوشمندكردن چراغهاي راهنمايي وراه اندازي مركز نظارت تصويري ترافيك.
- تعيين تكليف زمينهاي مخروبه ومزاحم شهري برابر آئين نامه اي كه تدوين خواهد شد.
- تكميل پروژه هاي نيمه تمام ودرحال انجام درسطح شهر .
- افتتاح كارخانه كمپوست وپايانه مسافربري حداكثر درسه ماهه اول سال 88 .
- بهبودمبلمان وسيما ومنظر شهري وهمچنين ساماندهي تبليغات شهري برابر آئين نامه اي كه تدوين خواهدشد.  
- احياء وبرنامه ريزي جديد ومدون جهت رفع موانع ومشكلات كميسيونهاي ماده صد
- نظم بخشي وساماندهي به كليه سازمانهاي وابسته به شهرداري وهمچنين تلاش درجهت بازنگري وبازبيني هيأتهاي مديره سازمانها
- تلاش درجهت خودگرداني سازمانهاي وابسته به شهرداري .  
- تخصيص اعتبار درجهت ايجاد كلان شهر يزد .
- تفويض اختيارات وسيع وگسترده به شهرداران مناطق دررابطه با مسائل عمراني – ترافيكي ، تبليغاتي ودرآمدي .   
- اجراي كامل سيستم اتوماسيون اداري ،شهرسازي درمناطق سه گانه وناحيه تاريخي.
- گسترش ووسعت بخشي پاركينگ هاي درون محله اي وپاركينگ هاي منطقه اي .
- تلاش گسترده درجهت احداث وساخت سرويسهاي بهداشتي درسطح شهر .
- احداث وساخت فرهنگسرا يا خانه هنر درمحل كشتارگاه قديم – پارك هفتم تير .  
- برنامه ريزي مناسب درجهت استفاده ازاعتبارات دولتي واستاني وهمچنين استفاده ازتسهيلات بانكي درسطح وسيع. 
- لحاظ نمودن رديف اعتباري جاري فرهنگي دربودجه سال 88 شهرداري درحد مناسب .
- اهتمام وبرنامه ريزي درراستاي تحقق مصوبات سفررياست محترم جمهوري مرتبط با شهرداري وتشكيل كارگروه مناسب دراين زمينه
- پيش بيني رديف اعتباري درجهت ساماندهي مزار جوي هرهر ،سيدالصحرا ومسجدجامع
- دربودجه سال 88 رديف اعتباري هرمنطقه شهرداري دررابطه با تملك ها وآزادسازي وآسفالت ومرمت واحداث معابر بصورت شناور بوده بديهي است شهرداري موظف است ليست مربوطه را ضميمه بودجه نموده وكارگروهي متشكل ازناظرين شورادرمنطقه مربوطه وعوامل مسئول آن منطقه تشكيل واولويت ها را برابرضوابط مشخص نمايند.
- فروش اوراق مشاركت دررابطه با طرح هاي شهرداري .
- پيش بيني بودجه لازم براي تكميل آزادسازي بعضي از شبكه ها وتقاطع ها ازقبيل 18 متري كوچه بيوك ، چهارراه دولت آباد ، ميدان بزرگ شورا (سه راه شحنه) ، 18 متري خرمشاه ، 24 متري محمود آباد ، 30 متري خاتم وغيره ونيز تكميل آزادسازي وبازنگري درطرح ميدانهاي شهداي محراب وامام علي (ع)واصلاحات لازم مربوط به هركدام .
- دراولويت قرار گرفتن بحث مشاركت .
- استفاده ازمسيل عبوري درشهر يزد جهت استفاده ازحمل ونقل عمومي .
- كليه آئين نامه هاي ذكرشده درموارد فوق بايستي تا پايان ارديبهشت ماه سال 88 تدوين وبه شوراي اسلامي شهريزد تقديم گردد.
 
درادامه جلسه با توجه به درخواست شهردارمحترم وهماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبا حضور آقاي شهرام ايل بيگ به نمايندگي ازشركت بناسازان تاراز درخصوص سرمايه گذاري ومشاركت آن شركت با شهرداري جهت احداث مجتمع تجاري ، اداري ميدان امام حسين (ع) وهمچنين تفاهم نامه وتوافقات انجام شده دراين زمينه بحث وتبادل نظر به عمل آمد.
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 22 خاتمه يافت.