صورتجلسه دويست و سي و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

صورتجلسه دويست و سي و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وسي وسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 30/14روز سه شنبه مورخ1/2/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
 در ابتدا طبق دستور كار جلسه ودرسخنان پيش از دستور آقاي مطهريان در رابطه با شركت در نهمين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي كميسيونهاي فرهنگي اجتماعي شوراهاي اسلامي مراكز استانها كه به ميزباني شوراي اسلامي شهرگرگان برگزارشده بود گزارش كامل وجامع پيرامون موضوعات مطرح شده در كميته هاي تخصصي ازجمله ايجاد دفاتر پژوهشي وتحقيقاتي درشوراها با امكانات موجود، ايجاد بسترهاي مناسب دررابطه با ترويج دوچرخه سواري ، چگونگي رعايت اصلاح الگوي مصرف وراهكارهاي مناسب در اين زمينه وانتخابات صورت گرفته در شوراي اسلامي شهر گرگان بابت شورايارهاي محلات واستفاده از تجربيات آنان درشناسايي مسائل ومشكلات ونواقص محلات ارائه نمود.
 درادامه با توجه به هماهنگي هاي قبلي با حضور آقاي ميروكيلي شهردار محترم ، آقاي جوكار معاونت اداري مالي ، آقاي اقبالي مشاور شورا ، آقاي مجيدي مديرمالي ، آقاي عظيمي زاده سرپرست حوزه معاونت عمراني بخشهاي ديگر از بودجه پيشنهادي سال 88 شهرداري رديف هاي باقيمانده مربوط به هزينه هاي خدمات شهري از جمله كمك به سازمان اتوبوسراني وميني بوسراني ، بازپرداخت وام وكارمزد ، پرداختهاي انتقالي به كاركنان ، ديون وتعهدات ، افزايش اختيارات آقاي شهردار بابت پرداخت اعتبارات ماده 17 بدون تفويض به غير،دراختيار گذاشتن 30% از اعتبارات ماده 17 رديف هاي كمك به مؤسسات خصوصي واشخاص ، كمك واعانات به مستمندان اعم از رديف خدمات اداري ، خدمات شهري براساس وصولي در اختيار اعضاي شورا قرار گيرد بحث وتبادل نظر بعمل آمد كه مقررگرديد شهرداري نسبت به تنظيم آئين نامه دررابطه با رديف ماده 17 اقدامات لازم معمول نمايد . سپس در ادامه جلسه با توضيحات آقاي عظيمي زاده بخشهاي مربوط به هزينه عمراني در بودجه سال 88 شهرداري از جمله برنامه ريزيهاي توسعه شهري وطرح هاي جامع هادي وتفضيلي ، طرح تملك اراضي واملاك مورد نياز اجراي توسعه وعمران شهري ، طرح مطالعات جهت مسائل شهري واضافه نمودن رديف اعتباري جهت تأسيس واحد بانك زمين بحث وبررسي وتبادل نظر بعمل آمد كه درپايان مقررگرديد شهرداري رديف جديدي دربودجه سال 88 جهت تهاتري نمودن تملك اراضي در مسير طرح هاي عمراني پيش بيني وايجاد نمايد. 
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت30/17خاتمه يافت.