صورتجلسه دويست و بيست و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

صورتجلسه دويست و بيست و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
  دويست وبيست وپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت30/16 روزسه سه شنبه مورخ18/1/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
 در ابتدا طبق دستور كار جلسه وبراساس هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي با حضور آقاي ميروكيلي (شهردارمحترم) ، آقاي اقبالي (مشاور شورا) ، آقاي جوكار (معاونت اداري ومالي)، آقاي مجيدي (مديرمالي)، آقاي دشتي (كارشناس درآمد) رديف هايي ازبودجه پيشنهادي سال 88 شهرداري از جمله درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)، عوارض برساختمانها واراضي ، عوارض بر ارتباطات وحمل ونقل ، عوارض بر پروانه كسب وفروش وخدماتي ، درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ، سهميه از عوارض وصولي متمركز ، بهاي خدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ، درآمد تأسيسات شهرداري ، مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت .
 
 جلسه باذكرصلوات در ساعت 15/19خاتمه يافت.