صورتجلسه دويست وهشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

صورتجلسه دويست وهشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 19 روزيكشنبه مورخ13/11/87 با حضوركلية اعضاء تشكیل گرديد :
 با عنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده ودعوت قبلي با حضور آقاي فروغي نسب(مديركل امور شهري استانداري)، آقاي ميروكيلي(شهردار محترم)، آقاي اقبالي (مشاورمالي شورا)، آقاي جوكار (معاونت اداري ومالي شهرداري)،آقاي مجيدي(مديرمالي شهرداري)، آقاي قانع (شهردارمنطقه يك)، آقاي لطيفي(شهردار منطقه دو)،آقاي كشفي(شهردارمنطقه سه)، آقاي جنايي (شهردار ناحيه تاريخي)، آقاي عظيمي زاده (سرپرست حوزه معاونت عمراني)، آقاي پيرنيا (مديردرآمدهاي عمومي) درخصوص بودجه پيشنهادي سال 88 شهرداري بحث وتبادل نظر بعمل آمد.
 درابتدا رياست شورا فرارسيدن ايام ا... دهه فجربرفجر آفرينان وملت سلحشور ايران تبريك وتهنيت عرض نمودند. ودرادامه ازحركت شجاعانه و دليرمردانه آقاي اردوغان نخست وزيرتركيه درجهت حمايت ازمردم مظلوم وبيگناه غزه كه موردحملات وحشيانه وددمنشانه رژيم غاصب صهيونيستي قرارگرفته بودند تقدير وتشكر نمود .
 ايشان درادامه اظهار داشت : درجهت بررسي بودجه سال 88 شهرداري ،شورا بايد با درايت وبينش وبرنامه ريزي هدفمند وبا استفاده از نظرات كارشناسان وبا دقت بيشتري درجهت تصويب بودجه اقدام نموده تاان شاءا... بتوانيم بودجه سال آينده شهرداري براساس مشكلات ونيازهاي اوليه مردم وشهر بخصوص درمحلات جهت ارائه خدمات مطلوب وشايسته تنظيم نمائيم . ايشان درادامه تأكيد نمود جهت تحقق بودجه سال آينده شهرداري ،شورا بايد با نظارت كامل ودقيق براجراي مصوبات خودوهمچنين با نظارت كامل برمجموعه شهرداري با حضور درمناطق سه گانه شهرداريها دقت نظر بيشتروكاملي داشته باشد.   
 آقاي ميروكيلي شهردارمحترم ضمن عرض تبريك فرارسيدن ايام ا... دهه مبارك فجر اظهارداشت: بودجه سال 88 شهرداري باتوجه به ركوداقتصادي ودرمقايسه با سال گذشته تقريباً سيزده درصدرشدداشته است . وبا توجه به پيگيري هاي مستمر وهماهنگي هاي بعمل آمده واقدامات صورت گرفته ازسوي وزارت كشور واستانداري جهت اخذ مجوزهاي لازم براي تغيير روش سيستم حسابداري نقدي به تعهدي كه مورد تأئيد اين شورا نيز مي باشد مي تواند در آينده اين روش جهت تحقق اهداف وبودجه شهرداري مثمر ثمرباشد.   
 وي درادامه درخصوص مشاركتهاي شهرداري از جمله پروژه مشاركت مجتمع بزرگ تجاري واداري بلوار طالقاني وميدان امام حسين (ع) ،ميدان امام علي(ع) وهمچنين مشاركت احداث ميدان بزرگ ميوه وتره بار مركزي كه طراحي آن توسط پرسنل شهرداري تهيه وتنظيم گرديده كه اين مشاركتها قطعاً مي تواند درجهت تحقق بودجه شهرداري مؤثر باشد توضيحاتي ارائه نمودو سپس ايشان با توجه به نياز شهرداري به افراد با تجربه ومتخصص وجبران كمبود نيرو دربخشهاي مختلف شهرداري وداشتن پست هاي خالي خواست تا موضوع از طريق اداره كل امور شهري استانداري جهت جذب نيروي كارآمد پيگيري شود.
 درادامه جلسه آقاي اقبالي مشاور مالي شورا درخصوص بودجه سال 88 شهرداري اظهار داشت : بودجه ازقديم داراي يك پيام بوده است كه هنگام تهيه وتنظيم بودجه ضميمه بودجه اصلي مي شد كه دراين پيام تمام اهداف شهرداري وهمچنين اعداد وارقامي كه نسبت به سال گذشته افزايش داشته نشان مي داده است.وي درادامه ضمن تشريح كامل هزينه هاي جاري وعمراني دربودجه سال 88 شهرداري گفت يك سري منابع مالي ديگري هم وجود دارد كه شهرداري مي تواند درهنگام وصول به موقع آن بودجه خودرا محقق سازد از جمله عوارض نوسازي .  
 درادامه هريك از اعضاي شورا نقطه نظرات وديدگاههاي خودرا دررابطه با بودجه سال 88 شهرداري بشرح ذيل مطرح نمودند:
  آقاي پارسائيان ضمن ارائه گزارش از عملكرد درآمد- هزينه ده ماهه شهرداري دربودجه سال 87 وهمچنين بودجه 70 ميليارد توماني وديون 26 ميليارد توماني كه تقريباً بخش زيادي از آن همچنان باقي مانده وكاهش3/47 درصد درآمد شهرداري درقالب بودجه مصوب سال جاري اظهارداشت : درزمان تصويب بودجه ،شورا تأكيد براصلاح بودجه پيشنهادي داشته وبا اصرار شهرداري جهت اختصاص منابع درآمدي بالغ بر 28 درصد ازبودجه درقالب مشاركت كه متأسفانه تاكنون 9/3% درصد بيشتر تحقق نيافته كه همين موضوع موجب كاهش چشمگير بودجه شهرداري شده است وازطرفي با توجه به تأكيد شوراي شهر مقررگرديده بود كه بودجه هاي عمراني متناسب با درآمد شهرداري سهم عمراني هزينه شود كه اين امر هم صورت نگرفته است وطبق گزارش عملكرد معادل 9/12 درصد از اعتبارات عمراني دراعتبارات جاري هزينه شده كه اين موضوع برخلاف بودجه ومصوبه شورا مي باشد. وي درادامه از منابع درآمدي درحريم حوزه هاي استحفاظي ، منابع درآمد كسرپاركينگ وسپرده هاي شهرداري توضيحاتي ارائه نمود ودرپايان تأكيد نمود شهرداري كليه ديون وتعهدات خودرا ضميمه لايحه بودجه پيشنهادي سال 88 خودنمايد تا امكان تصويب بودجه عملياتي را امكان پذير نمايد.
 آقاي كوچك زاده :
-          درجهت بررسي بودجه سال 88 شهرداري بايد تمامي برنامه وريزكارها درمناطق وناحيه تاريخي شهرداري ضميمه گزارش شود.
-     شهرداري درجهت افزايش درآمدها بايد به درآمدهاي پايدار بيشترتوجه كند چون پروژه هاي مشاركتي ممكن است منافع آينده شهر را تأمين نكند .
-     نظارت بيشترشورا برشهرداري درطول سال جهت افزايش درآمدها وكم كردن وهزينه ها وانتخاب متخصصين باتجربه براي كار مداوم درطول سال .
-     توجه ويژه شهرداري به آسفالت وروكش آسفالت درسطح محلات ومعابركه سالهاست اقدامي انجام نشده ومشكلات آن انباشته شده است  .
-          راه اندازي وتأسيس بانك زمين جهت مديريت زمينهاي موجود درسطح شهربا پيش بيني بودجه يا تنخواه وبا مشاركت بخش خصوصي .
-          دربودجه ،ادغام شهرداري حميديا وشاهديه ديده شود كه زمينه آن با تأسيس منطقه شهرداري درآن مناطق وجود دارد.
-          تأكيد برانجام پروژه هاي نيمه تمام وتكميل آزادسازي شبكه هاي مصوب قبلي كه سالهاست معطل مانده است  .
آقاي فقيه خراساني :
-          شهرداري مناطق وناحيه تاريخي بودجه هاي اختصاص داده شده رابا يك برنامه ريزي هدفمند صرف پروژه هاي عمراني خود نمايد.
-          تأمين نيروي انساني متخصص وباتجربه خصوصاً درامور مالي شهرداري مناطق .
-          استفاده بيشتر شهرداري از منابع اعتباري وتسهيلات بانكها .
-          استفاده بيشتر از منابع مالي سازمان شهرداريها واعزام يك نفر بعنوان نماينده ثابت درآن سازمان .
-          برنامه ريزي مناسب جهت مشاركت مردم درپروژههاي مشاركتي شهرداري .
خانم وزيري :
-     با توجه به اينكه امروزه دردنيا بالاترين منبع درآمدي را صنعت توريسم تشكيل مي دهد ،وبا توجه به گستردگي بافت قديم وتاريخي كه درشهر يزد وجود دارد با داشتن 740 هكتار بافت زنده تاريخي با بناهايي با قدمت بيش از هشتصد سال در اعصار ودوره هاي مختلف ايجادشده واز پتاسيل بالقوه قابل توجهي برخوردار است . لذا ميطلبد شهرداري علاوه برافزايش اعتبار مربوط به بافت قديم وتاريخي اعتباري جهت شناساندن اين پتانسيل عظيم به هموطنان وشناساندن بافت تاريخي يزد بويژه اماكن تاريخي مسجد جامع كبير وميدان امير چقماق به دنيا دربودجه سا ل 88 منظور نمايد . بعلاوه نياز است درمورد موضوع معرفي بافت بعنوان ميراث جهاني ،فعاليت جدي صورت پذيرد .   
-          دراولويت قراردادن آسفالت كوچه هادرمحلات قديمي بويژه مناطق محروم شهر وخيابانهاي اصلي شهر.
-          منظورنمودن بودجه كافي جهت بازسازي سالنهاي كشتارگاه قديم واحداث مجتمع فرهنگي جهت استفاده عمومي مردم آن منطقه .
-          ساماندهي پياده روها بخصوص دربلوار امام زاده جعفر(ع) وفرهنگ سازي جهت عدم عبور ومرور موتورسواران درپياده روها.
-          اختصاص بودجه به سازمان فرهنگي،تفريحي شهرداري جهت فرهنگ سازي امورات فرهنگي شهر وشهرداري .  
 
خانم حيدري :
-          پيش بيني اعتبارات ويژه درجهت زيباسازي ومبلمان شهري وهمچنين گسترش فضاي سبز جهت جذب توريست وگردشگران خارجي .
-          پيش بيني وتنظيم واقعي بودجه سال 88 شهرداري بويژه درمناطق سه گانه وناحيه تاريخي .
-          بودجه مناطق براساس اولويت ها از جمله آزادسازيها تنظيم ومشخص گردد .
-          ايجاد اتاق فكر درشهرداري هاي مناطق.
-     خريد وسايل موردنياز ازجمله دستگاههاي مكانيكي مثل گريدر ، غلطك وغيره توسط شهرداريهاي مناطق وناحيه تاريخي جهت بازسازي وبهسازي مناطق شهر.
-          دادن تفويض اختيار بيشتر به شهرداران مناطق سه گانه وناحيه تاريخي 
آقاي خباززاده :
-          بررسي بيشتر درمورد عدم تحقق بودجه درسالهاي گذشته .
-          پيگيريهاي لازم در جهت جذب اعتبارات دولتي بيشتر با توجه به سفر رياست محترم جمهوري به يزد .
-     ارائه راهكارهاي لازم درجهت جذب درآمد پايدار درشهرداريهاي مناطق وناحيه تاريخي درسال آينده وسالهاي بعد جهت محقق شدن بودجه .
آقاي حرزاده :
-          پيگيري هاي لازم درجهت جذب نيروي انساني كارآمد براي درآمد زدايي بيشتر درشهرداري .
-          افزايش بودجه ناحيه تاريخي جهت ساماندهي بافت تاريخي .
-          تقسيم عادلانه بودجه درمناطق شهرداري به تناسب كار ونوع كار.
-          احياءدرآمدهاي فراموش شده شهرداري ازجمله سهام شهرداري دربعضي فروشگاهها براي تحقق بودجه.
آقاي مطهريان :
-          برگزاري كلاسهاي توجيهي وآموزشي جهت كاركنان ونيروهايي كه با درآمد شهرداري سروكار دارند درنظر گرفته شود.
-     ارائه راهكارهاي مناسب جهت تسهيل درصدور پروانه ساختماني وهمچنين برنامه ريزي در جهت سروسامان بخشيدن به كميسيونهاي ماده صد .
-          توجه بيشتر به آسفالت كوچه ها ، معابر وروشنايي واحداث پاركينگ درون محله اي با توجه به ضرورت واهميت .
 
-          تلاش درجهت آشنايي  مردم با وظايف شورا وشهرداري وفرهنگ سازي براي توجه ودقت بيشترمردم درمسائل فرهنگي
-          تقسيم عادلانه بودجه هاي عمراني در مناطق سه گانه شهرداري وناحيه تاريخي .
آقاي فروغي نسب مدير كل امور شهري استانداري ضمن گراميداشت ايام ا... مبارك دهه فجر از رئيس واعضاي شوراي اسلامي شهر به خاطر برپايي اين جلسه تقدير وتشكر نمود .سپس درخصوص بودجه سال 88 شهرداري اظهارداشت : با توجه به برنامه پنجساله شهرداري مي توان تمام نقاط ضعف و آسيبها را بررسي نمود تا بتوان با برنامه ريزي مناسب وبهتر نسبت به تحقق بودجه واهداف شهرداري دست پيدا نمود . وي درادامه پيشنهاد نمود شوراي اسلامي شهر بودجه سال 88 شهرداري را به نحوي تنظيم ومصوب نمايدكه تكميل پروژه هاي نيمه تمام شهرداري ، ساماندهي پاركهاي درون محله اي ، بدهي شهرداري به پيمانكاران ، ساماندهي نما ومنظر شهري بخصوص درخيابان قيام ، تقويت وتوجه بيشتر به سازمان بهسازي ونوسازي جهت ساماندهي بافت تاريخي وقديم يزد، روان سازي تردد وبهبود محيط براي معلولين مد نظر ودراولويت اول شورا باشد . وي درپايان اعلام آمادگي نمود تا با توجه به چارت جديد سازماني شهرداري وپست هاي خالي درجهت تأمين جذب نيروي انساني متخصص وكارآمد از طريق وزارت كشور با پيگيري شهرداري اقدامات لازم معمول نمايد.   
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 22خاتمه يافت.