صوبات پنجاه وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صوبات پنجاه وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  پنجاه وششمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/6 چهارشنبه مورخ25/7/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 110/26114 -24/7/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر :سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن ،به پیوست تصویر نامه شماره 620/14952-22/7/86 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر یزد منضم به کپی بند 5 صورتجلسه مورخ 8/7/86 هیات مدیره سازمان جهت استحضار ارسال ، نظر به اینکه در سالجاری مسئولیت ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب مدارس شهر یزد به سازمان مذکور واگذار گردیده ، خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح ،اجازه فرمائیددر سال 86 براساس نرخ مصوب هیات مدیره و شورای سازمان هزینه ایاب و ذهاب هر دانش آموز در هر ماه حداکثر مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال منظور و دریافت گردد.میروکیلی–شهرداریزد»مطرح وبه اتفاق آراء موردتصویب قرار گرفت.

2-  نامه شماره 110/25773 -22/7/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر:سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن ،بدینوسیله به پیوست تصویر پیشنهاد مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد دررابطه باتامین خاک زراعی جهت فضای سبز کارخانه کود کمپوست ارسال ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ، اجازه فرمائید ضمن ترک تشریفات و انعقاد قرارداد با آقای حیدری نسبت به تامین حداقل 2500 دستگاه کامیون خاک به ازای هر سرویس شصت هزار ریال اقدام گردد.میروکیلی–شهرداریزد»مطرح وبه اتفاق آراء موردتصویب قرار گرفت.

3-  نامه شماره310/23064-31/6/86 شهرداری درخصوص طرح اجرایی میدان مادر واقعدرصفائیه پس از بررسی های بعمل آمده درکمیسیون عمران وتوضیحات آقای کوچک زاده مطرح وبه اتفاق آراء موردتصویب قرار گرفت.

 

 

4-  نامه شماره 8-12/900 -25/4/86 شرکت عمران ومسکن سازان یزد درخصوص احداث مجموعه های مسکونی چند واحدی در محدوده بافت قدیم یزد و درخواست اعمال تخفیف صددرصدی واحدهای مسکونی درگستره740 هکتاری بافت قدیم مطرح و بااعمال صددرصد تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمان      مجتمع های چند واحدی مسکونی در بافت تاریخی با اکثریت آراء مورد موافقت قرار گرفت.

5-  درخصوص طرح اجرایی چهارراه معلم پس ازبحث وتبادل نظر مقررگردیدآقایان کوچک زاده ، پارسائیان تا روز پنجشنبه مورخ 26/7/86 نسبت به معرفی افراد بعنوان مشاور با تخصص های شهرسازی ، عمران ، ترافیک اقدام و نتیجه را به شورا گزارش نمایند. ضمناً مقرر گردید از افراد حقوقی ادارات محترم مخابرات ، آب ، برق ، گاز ، مسکن و شهرسازی ، دفترفنی استانداری ، مدیرکل شهر و روستا استانداری ، معاونت راهنمایی و رانندگی ، شهردار یزد جهت بررسی موضوع فوق در جلسات آتی دعوت بعمل آید.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 50/9 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 29/7/86 ساعت 18 موکول گردید