صدور پروانه ساختمانی به صورت یکروزه

صدور پروانه ساختمانی به صورت یکروزه
دویست وپنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهریزد باحضور 9 نفر از اعضای شورا، شهردار درصحن علنی شورا برگزار گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – در این جلسه شهردار یزد با اعلام خبر طرح صدور پروانه ساختمانی به صورت یکروزه تصریح کرد: در نقاطی از شهرکه قطعات تفکیکی با متراژ مشخص ویکسان وجود داشته باشد و متقاضی حاضر باشد از نقشه هایی با تیپ مشخص در ساخت وساز خود استفاده نمایند پروانه ساختمانی به صورت یک روزه صادر می شود بدیهی است این اقدام پس از ایجاد بسترهای لازم صورت می گیرد.
در ادامه این جلسه لایحه تسلیمی شهرداری به شورا به قید دو فوریت پیرامون ترک تشریفات برای سازمان عمران در رابطه با آسفالت معابر به رای گذاشته شد و ضمن موافقت از دو فوریت آن مقررگردید شهرداری ازعامل چهارم قوی در رابطه با نظارت برکیفیت آسفالت اقدام نموده وشورای اسلامی شهر نیز برانجام امر فوق نظارت کامل بنماید.