صداوسيما زمينه ساز همكاري مردم و مسئولين شهر

صداوسيما زمينه ساز همكاري مردم و مسئولين شهر

 

در چهارصد و بيست و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور مديركل صدا و سيماي مركز يزد ، اعضاي شورا و شهردار برگزار و در خصوص تعامل بيشتر با يكديگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد –  محمد فقيه خراساني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در اين جلسه ، صدا و سيما را عامل اطلاع رساني نيازهاي مردم و مسئولين دانست و گفت : از اين طريق زمينه همكاري بين مردم و شهرداري فراهم مي گردد.
در ادامه اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ضمن تشكر از اقدامات صدا وسيما خواستار تعامل بيشتر و بهتردر خصوص اطلاع رساني شهر و شورا شدند.
آقاي آسايش مديركل صداوسيماي مركز يزد با اشاره به لزوم نزديكي نظريات ديدگاهها نسبت به يكديگر و انتقاد همه جانبه از مسائل و مشكلات شهر به منظور رفع آنها در برنامه هاي صداو سيما اظهار داشت : برآيند برنامه هاي صداو سيما بايد در جهت حمايت از نظام و مردم باشد.
درپايان جلسه مديركل صداوسيماي مركز يزد قول مساعد دادند تا ماهي حداقل يك برنامه مربوط به اقدامات و اهداف شورا را به منظور اطلاع رساني و فرهنگسازي با مشاركت يكديگر تهيه و پخش نمايند.
شايان ذكر است پس از جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار به اتفاق مديركل صداوسيماي مركز يزد از محل ساختمان اداري و ايستگاه راديو شهر و ديتاسنتر شهرداري بازديد نمودند.