شوراي شهر يزد بررسي طرح حمل و نقل ريلي را آغاز كرد

شوراي شهر يزد بررسي طرح حمل و نقل ريلي را آغاز كرد
به گزارش روابط عمومي شوراي شهر يزد، اولين جلسه اي كه به منظور بررسي طرح حمل و نقل ريلي با حضور مهندس سيف اللهي تشكيل شد در خصوص چگونگي و نحوه اجري ا اين طرح بحث و تبادل نظر شد.
سيف اللهي كه 19 سال به عنوان معاون عمراني استانداري اصفهان فعاليت داشته است با اشاره به  نياز به حمل و نقل ريلي در شهرها گفت: تجهيز يك شهر به سيستم ريلي مستلزم جمعيتي بالغ بر 500 هزار نفر است كه مي بايست با انتخاب يك مشاور و مطالعات گسترده در خصوص نوع وسيله حمل و نقل از قبيل مترو، منوريل و ... اقدام و عمليات احداث آن را آغاز كرد.
در ادامه اين جلسه كه با حضور مهندس سيفي، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان، سالاري، مديركل دفتر فني استانداري، فروغي نسب، مديركل دفتر امور شهري و روستايي استانداري،شرافت، مديرعامل شركت مسكن سازان يزد و ديگر مسئولين حضور داشتند، سيف اللهي در خصوص بافت تاريخي يزد اظهار داشت: بايد از تجربه و تخصص ديگر كشورها و شهرها نظير محلات چلسي شهر لندن، خيابان شانزليزه پاريس، بافت جلفاي اصفهان و بافت قزوين بهره برد.
وي در ادامه با تاكيد بر ضرورت تعامل دستگاه هاي مختلف براي حل مشكلات بافت تاريخي گفت: اين تعامل با يد به معناي كاهش خواسته هاي هر سازمان و نهادي باشد به طوري كه بر جزييات تاكيد نكرده و با همدلي و تعامل مو جبات حل مشكلات بافت تاريخي را فراهم آورند.
سيف اللهي با نفي بخشي نگري در اين مسئله خواستار ديد فرا بخشي مسئولان نسبت به بافت تاريخي شد.
وي در عين حال تاكيد كرد: هويت يك شهر با حضور دو عامل مردم و آثار فرهنگي آن شهر شناخته مي شود و اين مردم هستند كه موجبات به وجود آمدن چنين آثاري را فراهم كرده اند و نبايد مردم را فداي  آثار تاريخي و يا  بافت تاريخي ر ا فداي مردم كرد.
 در پايان اين ديدار اعضاي شوراي شهر به همراه مهندس سيف اللهي از چند پروژه شهري و بافت تاريخي يزد ديدن كردند.