شوراي شهريزد ميزبان ايتام و نيازمندان تحت پوشش كميته امداد (ره) و سازمان بهزيستي

شوراي شهريزد ميزبان ايتام و نيازمندان تحت پوشش كميته امداد (ره) و سازمان بهزيستي

 

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد – ايتام و نيازمندان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در ضيافت افطاري كه از سوي شوراي اسلامي شهر يزد برپا شده بود شركت كردند.
در اين برنامه كه مسئولين نهادهاي مرتبط و اعضاي شوراي شهر نيز حضور داشتند تعداد 450 نفر از مستمندان و ايتام روزه خود را افطار نمودند.