شوراي اسلامي شهر يزد جنايت اخير صهيونيست ها را محكوم نمود

شوراي اسلامي شهر يزد جنايت اخير صهيونيست ها را محكوم نمود

سالهاست خشونت و نسل كشي صهيونيست ها بر زبانها جاري است و خانواده هاي فلسطيني هر روز شاهد كشته شدن فرزندان خود هستند و ابرقدرتهاي جهان دست روي دست گذاشته و كاري براي كشته شدن كودكان بي دفاع فلسطيني انجام نمي‌دهند و در هردوره شاهد تذكرات مختصري از آنان هستيم ولي هنوز عمل ضدصهيونيست از سوي ابرقدرتهايي كه داد از حقوق بشر مي زنند صورت نگرفته است و در يك دوره زماني همه اتفاقاتي كه هر روز براي فرزندان فلسطيني مي افتد از يادها پاك مي شود و هنوز پرونده خاك گرفته آنان هيچ نتيجه ي عملياتي در بر نداشته است.

اكنون شوراي اسلامي شهر يزد بر خود لازم مي‌داند ضمن محكوم نمودن جنايات وحشيگرايانه صهيونيست‌ها بر عليه كودكان بي‌دفاع به خصوص جنايت اخير زنده سوزاندن كودك شش ماهه فلسطيني ، از مردم جهان مي خواهد در جهت دفاع از فرزندان فلسطيني با وحدت و يكپارچگي براي ايجاد فضاي آرام و به دور از جنگ و جنايت در فلسطين به پا خيزند.