شصت و ششمین جلسه (فوق العاده) شورای اسلامی شهر یزد


صورتجلسه شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد

مورخ:97/2/15       

 

 

 

     

شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد (فوقالعاده) با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت16/30شنبه مورخ 97/2/15 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید :  

درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و با عرض تبریک روز شوراها، هفته معلم و روز کارو کارگر از خدمات ارزنده سرکارخانم عامری یکی از معلمین بازنشسته عضو شورا به مناسبت هفته معلم و از آقای وصال به عنوان مسئول دبیرخانه شورا به مناسبت روز شوراها تجلیل نمود.

در ادامه جلسه با توجه به درخواست تنی چند از اعضای شورا درخصوص برگزاری جلسه به صورت غیرعلنی برای بررسی مسائل و مشکلات داخلی مربوط به شورا و شهرداری، موضوع مطرح، که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد اولین جلسه بعدی شورا به صورت غیرعلنی تشکیل گردد.

سپس طرح پیشنهادی دو فوریتی برخی از اعضای شورا در رابطه با بررسی توافق نامه ایجاد شرکت راه آهن حومه ای استان یزد با راه آهن ملی مطرح که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات اعضاء مقرر گردید موضوع با قید یک فوریت در کمیسیونهای عمران، خدمات شهری و حقوقی بررسی و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری به صحن علنی شورا گزارش نمایند و همچنین درخصوص اکران مستند نسیان با موضوع مروری نقادانه بر توسعه حرم امام رضا (ع) که درکمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی قبلاً مورد بررسی قرارگرفته، مقرر گردید موضوع به شهرداری (معاونت برنامه ریزی) ارجاع تا هماهنگی های لازم جهت پخش آن برای کارکنان شهرداری به عمل آید.

در ادامه درخصوص تعیین مشاورین فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شورا که قبلاً در کمیسیون فرهنگی اجتماعی وورزشی مورد بررسی قرار گرفته بود با توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات اعضاء مقرر گردید آن موضوع در جلسات آتی شورا مجدداً مطرح و موردتصمیم گیری نهایی قرار گیرد.

سپس با توجه به حضورآقای مرتضایی مدیردرآمدهای عمومی شهرداری وآقای زارع رئیس سازمان آرامستانها ردیف های مربوط به بهای خدمات سال 97 آن سازمان که قبلاً در کمیسیون بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفته با توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .    

مصوبات :

 تعرفه پیشنهادی بهای خدمات سال 1397

1- لایحه شماره960059751- 96/12/03 شهرداری ثبت  دبیرخانه   شورا بشماره961003740-96/12/03 بشرح ذیل:  

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تعرفه پیشنهادی بهای خدمات سال 1397، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، بدینوسیله به پیوست تغییرات پیشنهادی تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهرداری تقدیم می گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي مرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی  کمیسیون بودجه با حضور مسئولین مربوطه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، تعرفه پیشنهادی بهای خدمات سال 97 شهرداری با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته بر اساس تصاویر پیوست موردتصویب قرارگرفت.

 

  واگذاری وصول عوارض خودرو به دفاتر اسناد رسمی   

2- لایحه شماره970001091-97/1/18 شهرداری ثبت  دبیرخانه   شورا بشماره971000037-97/1/18 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: واگذاری وصول عوارض خودرو به دفاتر اسناد رسمی ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، همانگونه که استحضار دارید در راستای واگذاری بخشی از خدمات شهرداری، وصول عوارض سالیانه خودرو به دفاتر پیشخوان دولت واگذار گردیده و از آنجایی که دفاتر اسناد رسمی نیز درخواست همکاری جهت وصول عوارض سالیانه خودرو را دارند، لذا پیشنهاد می­گردد در جهت تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور و افزایش وصول عوارض مذکور، در صورت موافقت وصول عوارض سالیانه خودرو با شرایط و نحوه عمل دفاتر پیشخوان به دفاتر اسناد رسمی نیز واگذار گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب، نتیجه را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي مرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی  کمیسیون بودجه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق با اضافه شدن دفاتر کارگزای شهرداری ها و همچنین دفاتر شماره گذاری ( واحد تعویض پلاک) موردتصویب قرارگرفت.

 

تملک پلاک ثبتی متعلق به وراث خانم سلطان جعفری

3- لایحه شماره970004250-97/02/04 شهرداری ثبت  دبیرخانه   شورا بشماره971000209-97/02/05 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: تملک پلاک ثبتی باقیمانده 4441و4442 بخش 4 یزد واقعدر طرح 14 متری عیش آباد، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضار مي‌رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك شش دانگ پلاک ثبتی باقیمانده 4441 و 4442 بخش 4 یزد به كد نوسازي شماره 9031-18-23-4 متعلق به وراث خانم سطان جعفری واقع در طرح 14 متری عیش آباد اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/042/255/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شده مبلغ مذکور پس از انتقال رسمي سند بنام شهرداری  طي 3 قسط ماهیانه در وجه ایشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با عنايت به اينكه طرح مذكور فاقد رديف اعتباري در سال جاري مي باشد  اجازه فرمائيد از محل اعتبار دراختیار اینجانب (كد 90300001 153) اقدام گردد. ضمناً آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي می شود. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی  کمیسیون بودجه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد  فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

طرح پیشنهادی

4- طرح پیشنهادی دو فوریتی تنی چند از اعضای شورا (آقایان : آزادی، عباسی، شایق، سفید، پاک نژاد،قمی وسرکارخانم ها : عامری و جورابی) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 971000326-97/02/15بشرح زیر:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: طرح بررسی و ارائه گزارش وضعیت پیشرفت دو پروژه مشارکتی میدان حضرت امام علی (ع) و بلوار طالقانی.با عنایت به اهمیت توسعه درآمد پایدار در مدیریت شهری و لزوم بهره برداری بموقع پروژه ها، بدینوسیله به شهرداری ماموریت داده می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تصویب طرح، گزارش مقایسه ای از پیشرفت فیزیکی هردو پروژه یاد شده در موضوع طرح، نحوه عقد قرارداد، تعهدات و گزارش انجام تعهدات، گزارش انطباق پروانه صادره و نقشه های ارائه شده به مراجع ذیربط با عملیات اجرایی انجام شده و تصویر کامل نسخه قرارداد و پیوست ها بانضمام گزارش تحلیلی حقوقی و امکانات حقوقی صیانت از سهم شهرداری و مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص هریک از پروژه ها به تفکیک واقدامات انجام شده درخصوص مصوبات، به این شورا ارائه نماید.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

سرمایه گذاری مناسب زمین پروژه آسمان

5- لایحه شماره960065656-96/12/28  شهرداری ثبت  دبیرخانه شورا به شماره 961004120 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تحویل و بهره برداری از فرصت سرمایه گذاری مناسب زمین پروژه آسمان، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً به استناد ماده 71  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدین وسیله به پیوست صورتجلسه مورخ 96/11/07 با موضوع تسریع در تحویل و بهره برداری مؤثر از فرصت سرمایه گذاری مناسب زمین پروژه آسمان واقع در بلوار شهید قندی یزد، که پیرو صورتجلسه مورخ 94/07/06 در محل هتل مشیرالممالک و نیز صورتجلسه مورخ96/09/27 درمحل سازمان ملی زمین و مسکن(تصاویر پیوست) به شهرداری تعلق گرفته است، جهت استحضار تقدیم می گردد. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب راجهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقايان مشتاقیون و حاجی رضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی  کمیسیون عمران با تلفیق کمیسیونهای بودجه و نظارت با حضور مسئولین مربوطه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، مقرر گردید شهرداری در مرحله اول به طرق مقتضی اقدامات لازم را در جهت انتقال سند رسمی ملک به نام شهرداری و تحویل و تصرف کامل آن را به عمل آورد و همچنین متعاقب آن شهرداری پس از مطالعه و بررسی کامل نسبت به ارائه پیشنهاد لازم به شورا اقدام نماید.

 

تعیین مشاور کمیسیون میراث فرهنگی ، گردشگری و روابط بین الملل

6- درخصوص تعیین مشاور جهت کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل، مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات ، آقای محمد حسینی به عنوان مشاور آن کمیسیون تعیین و انتخاب گردید.

 

نامگذاری

7- لایحه شماره960034497-25/7/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره961001934-96/7/26بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: نامگذاری، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست یک نسخه صورتجلسه مورخ 96/4/26 کمیته نامگذاری معابر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شامل دو ردیف معابر 8 تا 12 مترارسال می گردد. لذا خواهشمند است موضوع را در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا مطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.ضمناً آقاي غلامرضا ادهمی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.

مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشی شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق به شرح جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت :

« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض 8 تا 12 متر»

« صورتجلسه مورخ 96/4/26 »

 

رديف

واقع در كوي (محله)

  نام قبلی       

نام دقيق پيشنهادي

نام مصوب

 1

بلوار شهید نواب صفوی فرعی کوچه شهید تقی زاده

فاقد نام

     کوچه شهید محمدرضا علینقیان

                   کوچه شهید محمدرضا علینقیان

22222

  بلوار کوثر بعد از کوچه  گلبرگ       

 فاقد نام

بن بست شکوفه

بن بست شکوفه

 

 

جلسه با ذكرصلوات درساعت 19.50 خاتمه يافت.