شصت ويكمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي‌اسلامي شهريزد

شصت ويكمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي‌اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    شصت ويكمين جلسه ‌شوراي‌اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 19روزيك شنبه مورخ 25/12/92 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)  وعرض تسليت به مناسبت گراميداشت ايام فاطميه شهادت حضرت زهرا(س) ازخداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم تصميمات خوبي دراين جلسه جهت بررسي رديف بودجه پروژه هاي عمراني شهرداري براي آباداني وعمران شهر يزد  اتخاذ نمائيم . وي درادامه اظهارداشت : با توجه به اينكه قرار است براساس دعوتنامه وهماهنگي هاي بعمل آمده آقاي ميرمحمدي استاندار محترم يزد درجلسه شورا حضور يابند از اعضاي شورا خواست تا با آمادگي كامل براي ارائه وبيان مسائل ومشكلات شهري درجلسه شوراحضور داشته باشند.سپس حجت الاسلام‌مطهريان بمناسبت فرارسيدن ايام فاطميه و دروصف شهادت حضرت‌زهرا(س) ذكر مصيبتي نمود.
درادامه جلسه آقاي كاشفي زاده درسخنان پيش ازدستور ضمن عرض تسليت شهادت حضرت زهرا(س) ، خواستار پي گيري شهرداري درخصوص نامگذاري يكي از روزهاي پاياني سال بنام روز پاكسازي شهر در راستاي تجليل از زحمات وخدمات ارزشمند پرسنل خدوم و زحمت كش شهرداري با مشاركت و همكاري شهروندان محترم براي تميز و پاكيزه نگه داشتن شهر با حضور اصحاب رسانه ازجمله صدا وسيما براي اطلاع رساني گرديد . وي درادامه پيشنهاد نمود با توجه به بررسي بودجه سال 93 شهرداري هر يك از كميسيونهاي داخلي شورا موضوعات و رديف هاي بودجه مرتبط را با حضور كارشناسان درآن كميسيونها مورد بررسي قراردهند ونتيجه را جهت تصميم گيري به شورا گزارش تا انشاا... بتوانيم بودجه شهرداري را با دقت نظر لازم مورد تصويب قرار گيرد .  
سپس آقاي پاك نژاد هم درسخنان پيش از دستور گزارشي از عملكرد هيأت مديره سازمان اتوبوسراني كه به عنوان نماينده شورا درآن هيأت مديره حضور دارند ارائه نمود و درادامه اظهارداشت : با توجه به اينكه‌درحال حاضرسازمان اتوبوسراني ازپايانه جابه جايي مسافر درميدان‌دروازه قرآن به عنوان پاركينگ عمومي استفاده واز مردم مبلغي به عنوان هزينه پاركينگ اخذمي‌نمايد از شهرداري خواست پي گيري هاي لازم درخصوص استفاده سازمان از آن مكان صرفاً براي پايانه جابه جايي مسافر استفاده نمايد كه دراين راستا ساير اعضاي شورا هم نقطه نظرات وپيشنهادهاي خود را عنوان كه درنهايت مقررگرديد شهرداري (سازمان اتوبوسراني)ازابتداي سال93 نسبت به‌راه‌اندازي پايانه جابه‌جايي‌مسافر اقدامات لازم‌بعمل آورد .
درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم گزارشي از اقدامات شهرداري درخصوص فرارسيدن سال نو و استقبال از مسافرين نوروزي ، پي گيري هاي صورت گرفته جهت نصب المان درميدان مادر و عملكرد درآمد ، هزينه و منابع مالي شهرداري ارائه نمود .
درادامه وبراساس دستور كارجلسه بخشي از رديف هاي عمراني مربوطه بودجه پيشنهادي سال 93 شهرداري كه قبلاً دركميسيون عمران شورا با تشكيل جلسات متعدد باحضور مسئولين و كارشناسان مربوطه مورد بررسي قرارگرفته بود آقاي مدرسي رياست آن كميسيون توضيحات كامل و جامع ارائه نمود و درادامه قسمت هايي از رديف هاي عمراني مطرح و مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت .   
مصوبات :
    اتوبانك 
1- پيرو بند 5 صورتجلسه مورخ 6/12/92 اين شورا مجدداً لايحه شماره 920041259- 4/10/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003376-5/10/92 بشرح ذيل :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در راستاي ارائه خدمات الكترونيك به شهروندان درنظر دارد قراردادي را به صورت مشاركتي به روش B.L.T (ساخت ، اجاره، تحويل) با موضوع تأمين زمين جهت ساخت سازه و راه اندازي و بهره برداري از يك واحد اتوبانك براساس نقشه و طرح اجرايي پيوست به صورت استيجاري درمحل قسمتي از نوارسبز بلوار جانباز حدفاصل ميدان آيت ا... مدرسي و ميدان امام علي (ع) به مدت 10 سال و اجاره متوسط ماهيانه 000/500/3 ريال با مديريت بانك صادرات استان منعقد نمايد . لذا بدينوسيله ضمن ارسال پيش نويس قرارداد تنظيمي و دو نسخه قرارداد منعقد شده در ساير شهرها درخصوص ساخت اتوبانك خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب امربه ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي مهندس رمضاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ مقرر گرديد شهرداري نسبت به انعقاد قرارداد بصورت يكساله و اخذ اجاره ماهيانه به مبلغ پنج ميليون ريال (000/000/5 ريال) اقدام نمايد . بديهي است درصورت تمديد قرارداد درهر سال ، نرخ اجاره برمبناي قيمت كارشناسي تعيين و مشخص گردد .
 
    ايجاد رديف اعتباري جهت خريد قطعات اتوبوس
2- لايحه دوفوريتي شماره 920053987- 21/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004429- 21/12/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 921309067 مورخ 21/12/92 سازمان اتوبوسراني يزد وحومه درخصوص اعتبار منظور شده در بودجه سال 92 جهت خريد اتوبوس ، با توجه به اينكه رديف مذكور به مبلغ 000/000/125/6 ريال كه با عنوان خريد اتوبوس پيش بيني گرديده بود به علت افزايش قيمت اتوبوس مصرف نگرديده ، درزمان متمم و اصلاح بودجه اين رديف حذف شده است . با عنايت به ضرورت بازسازي اتوبوسهاي فرسوده و خريد قطعات ، شهرداري يزد درنظر دارد رديف حذف شده را به مبلغ 000/000/125/6 ريال با نام خريد قطعات وبازسازي اتوبوسهاي فرسوده دربودجه سال 92 به طرفيت كاهش رديف هزينه اي تملك و آزادسازي ميدان امام علي (ع) كد 15310200014 پادار و دروجه سازمان پرداخت نمايد . خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي كريمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي         مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
    پرداخت هزينه هاي درمان آقاي شيري  
3- لايحه شماره 920054536- 25/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004464- 25/12/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با توجه به درگذشت همكاربازنشسته آقاي شيري به علت ابتلا به سرطان حنجره و هزينه هاي سنگين درمان ايشان اين شهرداري درنظر دارد درجهت مساعدت درپرداخت هزينه هاي درمان مبلغ 000/000/30ريال را از محل 1512417001 (دراختيار شهردارمحترم) دروجه خانواده نامبرده پرداخت نمايد . خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي          مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .  
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/23خاتمه يافت.