شصت وهشتمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

شصت وهشتمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
شصت وهشتمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید  در ساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 26/1/93 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم دراين جلسه تصميمات خوبي را اتخاذ تا مورد رضايت پروردگار متعال واستفاده عموم مردم شهر قرار گيرد .
مصوبات :
    تملك پلاك ثبتي متعلق به حسن پورعسكري واقع درطرح پرديس فرهنگي  
1- پيرو بند 2 صورتجلسه مورخ 20/12/92 لايحه شماره 920051627- 10/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004234- 10/12/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساندسابقاً قسمتي ازپلاك 3511 بخش 4 يزد متعلق به حسن پورعسگري به كد نوسازي 37-7-26-3 درطرح بلوار كوثر قرار گرفته است لذا با عنايت به درخواست شماره 921001836 مورخ 6/6/92 شوراي اسلامي شهر مبني بر تملك باقيمانده پلاك مذكور كه درطرح پرديس فرهنگي قرار مي گيرد لذا دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ششدانگ باقيمانده پلاك مذكور و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/300/619/20 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين مقررشد معوض آن 7 قطعه به شماره هاي 1283و1404و1542و2483 و1540 و1541 و1604 از اراضي مهرآوران جمعاً به ارزش 000/600/693/20 ريال به ايشان واگذار ومابه التفاوت آن (ملك درطرح واملاك معوض) به مبلغ 000/300/74 ريال نامبرده به شهرداري بدهكار مي گردد كه پس از كسر ازمبلغ 000/038/286 ريال بستانكاري نامبرده از توافقنامه قبلي با شهرداري (به شماره 913/910331888 مورخ 27/12/91) ، تتمه بستانكاري ايشان 000/738/211 ريال مي باشد به عنوان قسمتي ازعوارضات صدور پروانه كه بعداً مالك معرفي مي نمايد منظور خواهد شد . ضمناً مقرر گرديدانتقال رسمي‌اسناد ملك درطرح به نام شهرداري واملاك‌معوض به نام‌مالك همزمان‌انجام پذيرد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد15310200025سايرتملكات منطقه سه اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً‌درصورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع‌مجدداً درصحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسيهاي بعمل‌آمده وتوضيحات رياست‌شورا وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت .
 
 
    تعرفه پيشنهادي بهاي خدمات شهرداري براي سال 93  
2- نامه شماره 920053712- 20/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004407- 20/12/92 :
 
« جناب آقاي مهندس شايق - رياست محترم شوراي اسلامي شهر موضوع : ارسال تعرفه پيشنهادي بهاي خدمات شهرداري براي اجرا درسال 93 ، با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً ، پيرو نامه شماره 920044823 مورخ 28/10/92 به استناد ماده 71 قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراي اسلامي وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن وتبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده ، بدينوسيله به پيوست تعرفه پيشنهادي بهاي خدمات شهرداري براي اجرا درسال 93 تقديم مي گردد . خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح وپس ازتصويب ، مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي محمد حسين دهستاني اردكاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات عنداللزوم معرفي مي شوند .                     عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه باحضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق بهاي خدمات سال 93 شهرداري يزد با توجه به اصلاحات وتغييرات انجام شده طبق تصاوير پيوست مورد تصويب قرار گرفت .  
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.