شصت وششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

شصت وششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
شصت وششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید  درساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 19/1/93 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما عنايت فرمايد تا بتوانيم تصميمات خوبي را دراين جلسه اتخاذ نمائيم .
مصوبات :
    حذف زمان 20% بهره برداري تابلوهاي تبليغاتي 108 متري   
1- لايحه شماره 920047925- 19/11/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003951-19/11/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به بند 5 صورتجلسه مورخ 25/5/91 آن شوراي محترم درخصوص طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا درخصوص اختصاص 20% از زمان بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي 108 مترمربعي به امور فرهنگي و آموزش باتوجه به اينكه با اختصاص اين مدت زمان از زمان بهره برداري تابلو به امور فرهنگي امكان برگزاري مزايده با شرايط مطلوب فراهم نمي باشد به گونه اي كه در مزايده مورخ 15/12/91 به دليل اينكه متقاضيان حاضر به پذيرش شرط قراردادي نبودند تعدادي از تابلوها برنده اي نداشته است. مضاف برآن عدم تطبيق زمان هاي فرهنگي با قراردادهاي منعقده با پيمانكاران موجب كاهش منابع درآمدي سازمان رفاهي تفريحي گرديده و برخلاف صرفه و صلاح سازمان بوده است.لذا باتوجه به اختصاص كليه پايه هاي ايستاده 4*3 سطح شهر به مسائل فرهنگي و آموزشي خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب حذف زمان 20% از زمان بهره برداري فرهنگي و آموزش شهروندي از تابلوهاي تبليغاتي 108 متري امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي تاج آبي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت . 
 
    انعقاد قرارداد حسابرسي 
2- پيرو بند 11 صورتجلسه مورخ 1/12/92 اين شورا لايحه شماره920045059- 1/11/92 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003737-1/11/92 به شرح ذيل:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،باعنايت به نامه‌شماره 467-92مورخ 16/10/92 مؤسسه حسابرسي فراز مشاور و با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته درخصوص مزيتهاي حسابرسي حین انجام كار در اتخاذ گزارشات حسابرسي‌مناسبتر واعمال تعديلات لازم‌درحسابها وكاهش مواردعدم‌رعايت استانداردهاي حسابداري در تهيه صورتهاي مالي ، شهرداري يزد در نظر دارد قراردادي را با مؤسسه حسابرسي فوق جهت انجام امورحسابرسي حين انجام كاربراي ‌سالهاي92و93 شهرداري بمبلغ 700.000.000ريال‌ و سازمانهاي وابسته بمبلغ 600.000.000 ريال ازمحل رديف‌اعتباري 1511205013 (حق­الزحمه حسابرسی) و حسابهای دریافتنی سازمانها منعقد نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي موسوی راد به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق صرفاً جهت انجام امور حسابرسي حين انجام كار براي سالهاي 92 و 93 براي شهرداري توسط مؤسسه حسابرسي فراز مشاور به مبلغ هفتصد ميليون ريال (000/000/700 ريال) مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً‌مقرر گرديد درخصوص حسابرسي سازمانهاي وابسته ، شهرداري با گرفتن استعلام بهاء به غير ازمؤسسه فوق الذكر نسبت به تعيين حسابرس اقدام و نتيجه را طي لايحه اي براي بررسي و هرگونه تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .  
    طرح پيشنهادي  
 
 
3- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (آقايان فقيه خراساني ،زارع ، كاشفي زاده ،خباززاده و سركارخانم ها يادگار ،وزيري ، اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004405- 20/12/92 بشرح ذيل :
«با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) ، بدينوسيله پيشنهاد مي گردد به منظور جلوگيري از بعضي تخلفاتي كه درپارك كنار شورا ودرپناه ديوار استخر سرباز انجام مي شود و استخر فوق كه مستهلك گرديده تخريب وبجاي آن فضاي سبز ايجاد گردد و ازآنجائيكه ايجاد اماكن ورزشي بويژه استخر يكي از ضروريات انكار ناپذير مي باشد و آقاي دوستان رياست محترم دفتر استانداراظهار مي دارد كه رديف بودجه اي براي احداث استخر درمحله پشت باغ گرفته شده است لذا شهرداري درهمين محل زمين مورد نياز را تأمين و دراختيار آنان قراردهد . توضيحاً بنا به بعضي از اظهارات زمين استخر فوق الذكر متعلق به شهرداري  مي باشد ودرپايان يادآوري مي شود زمينهاي خريداري شده توسط مجتمع ستاره جهت پاركينگ كه هم اكنون تسطيح و ديواركشي شده جهت ايجاد استخر با يكي از زمينهاي تربيت بدني تعويض گردد. »
موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرارگرفت .ضمناً مقررگرديد آقاي خباززاده به عنوان نماينده شورا موضوع را پي گيري و نتيجه را به شورا گزارش نمايد .
    پرداخت هزينه هاي كميته انطباق
4- لايحه شماره 920053713- 20/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004408- 20/12/92 :
«احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به بند 2 صورتجلسه مورخ 17/10/92 آن شوراي محترم درخصوص پرداخت بخشي از هزينه هاي كميته انطباق فرمانداري در سال 92،با توجه به پرداخت هزينه هاي برگزاري انتخابات در وجه فرمانداري محترم از محل رديف اعتباري پيش بيني شده در لايحه تقدیمی قبلی به شماره 920037115 مورخ 6/9/92(موضوع مصوبه فوق الذكر) ، شهرداري در نظر دارد مبلغ 75.000.000ريال را بابت تأمين هزينه هاي كميته انطباق در سال 92 از طريق كاهش رديف اعتباري 1512416007(کمک به سازمان های وابسته سهم سازمان میوه و تره بار) و افزايش رديف اعتباري1512416009(سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومي) در وجه فرمانداري پرداخت نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.            عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    خسارت ناشي ازتخلفات تاكسيدار ، تاكسيران و...
5- لايحه شماره 920047931- 19/11/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003948- 19/11/92 :
«احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، در اجراي ماده 15 آيين نامه اجرايي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر يزد و همچنين ماده 8 آيين نامه مديريت و حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به پيوست لايحه ميزان خسارت ناشي از تخلفات مربوط به تاكسيدار، تاكسيران و شركتهاي حمل و نقل مسافر درون شهري(مؤسسات تاكسي تلفني) در سال 1392 كه در جلسه مورخ 12/5/92 هيأت مديره سازمان تاكسيراني و طي بند 2 صورتجلسه مور 4/6/92 شوراي محترم سازمان مصوب شده و مورد كارشناسي اعضاي كميته مربوطه قرار گرفته جهت تصويب آن شوراي محترم ارسال مي گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گرددعظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
 
    وروديه جمعه بازار
6- لايحه شماره 920052814- 15/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004327- 15/12/92 :
«احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به انعقاد قرارداد مشاركتي شماره 130/920017725 مورخ 26/4/92 فيمابين شهرداري يزد و شركت طلوع ابر ساينا در خصوص راه اندازي جمعه بازار خودرو، نظر به اينكه براساس بند 16 ماده 71 قانون فوق الذكر اخذ هر گونه عوارض و بهاي خدمات با تصويب آن شوراي محترم ميسر است لذا پيشنهاد مي گردد مبلغ 100.000ريال به عنوان وروديه به ازاي هر دستگاه خودرو اخذ گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي تاج آبي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي          مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .ضمناً مقرر گرديد شهرداري ظرف مدت دوماه نسبت به تعيين تكليف آن ميدان اقدام و پيشنهادهاي خود را دراين زمينه جهت بررسي و هرگونه تصميم گيري به شورا گزارش نمايد .
    مساعدت
7- درخواست مؤسسات ، مراكز فرهنگي و ورزشي ، مدارس ، مساجد براي هرگونه مساعدت مالي به شرح جدول زير ، موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد شهرداري به هريك از موارد زير نسبت به پرداخت مبالغ تعيين شده از رديف ماده 17 سهم شورا درسال 92 اقدام نمايد :
رديف
ثبت دبيرخانه شورا
نام مؤسسه
مبلغ مصوب شده
1
921004165
انجمن خيريه حمايت ازبيماران كليوي
000/000/10 ريال
2
921002304
مدير دبستان قرآني امام حسين (ع)
000/000/7 ريال
3
921004369
كانون فرهنگي هنري راويان شهادت(كوي حضرت وليعصر (عج) )
000/000/5ريال
4
921004412
هيأت امناي مسجد النبي (ص)
000/000/5 ريال نقد و مبلغ 000/000/10 ريال خريد مصالح براي ساخت سرويس بهداشتي
5
921004312
هيأت امناء سيد تاج الدين (سيدپنهان)
000/000/7ريال
6
921004210
طوبي زارع – خريد كتاب
000/000/5 ريال
7
921004182
انجمن يانش وران مانتره
000/000/7 ريال
8
921002207
هيئت ورزشهاي جانبازان ومعلولين استان يزد
000/000/10ريال
9
921001808
آموزش وپرورش استثنايي (فرشته سادات حسيني )
000/500/4 ريال
10
921004077
كانون فرهنگي وهنري امام سجاد (ع)- شهرك فرهنگيان
000/000/5 ريال
11
921002597
هيأت سفينه النجاه يزد
000/000/7 ريال
 
    طرح اجرايي گذر 20 متري منشعب ازبلوار علامه جعفري
8- لايحه شماره 920052543- 13/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004318- 14/12/92 :
«احتراماً ؛ به پيوست 4 نسخه طرح اجرايي گذر 20 متري منشعب از بلوار علامه جعفري به انضمام نامه شماره 812/920214661 مورخ 25/9/1391 شهرداري منطقه دو و CD طرح و گزارش توجيهي و نقشه گذر بر روي نقشه 2000/1 سال 1386ارسال مي گردد .خواهشمند است پس ازتأئيد مراتب‌را به شهرداري ابلاغ نمائيد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، طرح اجرايي گذرفوق مورد تأييد قرار گرفت .
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.