شصتمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

شصتمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    شصتمين جلسه ‌شوراي‌اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزسه شنبه مورخ 20/12/92 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
   درابتدا نائب رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)  ، فرارسيدن سالروز تأسيس بنياد شهيد به فرمان حضرت امام خميني (ره) – روز بزرگداشت شهداء را به مردم شهيد پرور ايران و كاركنان خدوم زحمت كش آن بنياد به خصوص حجت الاسلام زارع عضو محترم اين شورا تبريك و تهنيت عرض نمود وازخداوند متعال براي يكايك آن عزيزان آرزوي موفقيت و سربلندي نمود .
درادامه آقاي خباززاده درسخنان پيش از دستور ضمن عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن ايام ا... فاطميه و شهادت حضرت زهرا(س) از اقدامات ، برنامه ريزي و تمهيدات صورت گرفته توسط كميسيون نظارت وپي گيري شورا وتكاليف تعيين شده براي شهرداري و سازمانهاي وابسته‌جهت استقبال هرچه بيشتر وبهترازميهمانان نوروزي و همچنين فرم هاي تهيه شده جهت ارزيابي فعاليت شهرداري هاي مناطق وكليه سازمانها درآن ايام جهت استحضاراعضاي شوراتوضيحات كامل وجامع ارائه‌نمود كه‌در اين راستا سايراعضاي شورا هم‌نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را مطرح كه پس ازبحث وتبادل نظر مقرر گرديد موارد وتوصيه هاطي نامه اي‌جهت اجراء توسط شهرداري وسازمانهاي وابسته ابلاغ گردد . 
سپس با توجه به حضور آقاي شايق رياست شورا درجلسه ، ايشان گزارشي ازمأموريتشان به شهر مقدس مشهد درخصوص نشست هم انديشي و برنامه ريزي احداث زائرسراي ارزان قيمت كه با حضور نمايندگان محترم ولي فقيه و ائمه جمعه ، رؤساي شوراهاي اسلامي و شهرداران مراكز استانها برگزار گرديده بود ونيز مطالب مطرح شده درآن اجلاس ازجمله بررسي احكام قانون بودجه سال 93 كل كشور درمورد شهرداريها و مديريت شهري ، تبادل نظر درخصوص اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها دربخش حمل ونقل عمومي ،پيشنهادات ارائه شده براي لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ارائه نمود.
درادامه جلسه آقاي رادمنش در رابطه با نامه ارسالي از سوي شهرداري مبني براصلاحات انجام شده درخصوص متمم و اصلاحيه بودجه سال 92 توضيحاتي ارائه نمود و مقرر گرديد موضوع دركميسيون برنامه وبودجه شورا باحضورمسئولين مربوطه شهرداري مطرح و نتيجه جهت تصميم گيري به شورا گزارش نمايند .
مصوبات :
    تملك بخشي ازپلاك ثبتي متعلق به محمد نماينده وشركاء
1- لايحه شماره 502/920045550- 3/11/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003781- 3/11/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/920004214 مورخ 5/2/92 و عطف به نامه شماره 921000386 مورخ 9/2/92 درخصوص تملك بخشي از پلاك ثبتي 4958 بخش 4يزد واقع در طرح 22 متري‌عيش آباد متعلق به آقاي محمد نماينده وشركاء با وكالت آقاي محسن گل افشان ، به پيوست تصوير نظريه هيأت كارشناس رسمي كه مجدد انجام گرديده است جهت استحضار ارسال مي گردد. لذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15390100001 (ديون تملكي حاصل از پروژه هاي عمراني) اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً درصورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري براساس ضوابط و مقررات جاري و اجرائيه صادره از سوي شعبه چهارم حقوقي شهرستان اقدامات لازم معمول نمايد . ‌
 
 
    تملك پلاك ثبتي واقع در طرح پرديس فرهنگي
2- لايحه شماره 920051627- 10/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004234- 10/12/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساندسابقاً قسمتي ازپلاك 3511 بخش 4 يزد متعلق به حسن پورعسگري به كد نوسازي 37-7-26-3 درطرح بلوار كوثر قرار گرفته است لذا با عنايت به درخواست شماره 921001836 مورخ 6/6/92 شوراي اسلامي شهر مبني بر تملك باقيمانده پلاك مذكور كه درطرح پرديس فرهنگي قرار مي گيرد لذا دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ششدانگ باقيمانده پلاك مذكور وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/300/619/20 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين مقررشد معوض آن 7 قطعه به شماره هاي 1283و1404و1542و2483 و1540 و1541 و1604 از اراضي مهرآوران جمعاً به ارزش 000/600/693/20 ريال به ايشان واگذار ومابه التفاوت آن (ملك درطرح واملاك معوض) به مبلغ 000/300/74 ريال نامبرده به شهرداري بدهكار مي گردد كه پس از كسر ازمبلغ 000/038/286 ريال بستانكاري نامبرده از توافقنامه قبلي با شهرداري (به شماره 913/910331888 مورخ 27/12/91) ، تتمه بستانكاري ايشان 000/738/211 ريال مي باشد به عنوان قسمتي ازعوارضات صدور پروانه كه بعداً مالك معرفي مي نمايد منظور خواهد شد . ضمناً مقرر گرديدانتقال رسمي‌اسناد ملك درطرح به نام شهرداري واملاك‌معوض به نام‌مالك همزمان‌انجام پذيرد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد15310200025سايرتملكات منطقه سه اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً‌درصورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت .
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.