ششمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهر یزد


صورتجلسه

ششمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 18.15 روز شنبه مورخ 4/6/96 با حضور تمامی اعضاء تشکیل گردید:  

   در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند وگرامیداشت هفته دولت و یادوخاطره شهیدان رجایی وباهنر، ضمن علوّ درجات برای آن شهدای بزرگوار از خداوند متعال خواست توفیقی به همه مسئولین بدهد تا در راستای خدمت رسانی به مردم صادقانه انجام وظیفه نمایند.

    وی درادامه درخصوص پیگیری و رایزنی های انجام شده درخصوص انتصاب آقای امین مقدم براساس مصوبه شورا به عنوان سرپرست شهرداری از طریق مسئولین مربوطه و مرتفع نمودن بعضی موارد پیش آمده جهت استحضار سایر اعضاء شورا مطالبی را عنوان نمود و از اعضاء شورا خواست تا در مراسم معارفه ایشان که قراراست در روز یکشنبه مورخ5/6/96 درسالن جلسات شهرداری با حضور معاونین، مدیران مناطق ، مدیران عامل، سازمانهای وابسته و مدیران داخلی برگزار گردد حضور بهم رسانند.

    سپس ایشان درخصوص پیشنهاد مطرح شده توسط یکی از سرمایه گذاران بخش خصوصی دررابطه با اجرای قطارریلی شهرداری از شهرستان اردکان تا شهرستان مهریز با همکاری اداره کل راه آهن و بخش خصوصی توضیحاتی ارائه و پس از بحث وتبادل نظر سایر اعضای شورا مقررگردید موضوع درکمیسیون مربوطه شورا مورد بررسی قرارگیرد.

مصوبات :

 معرفی اعضای شورا به عنوان نماینده درشهرداریها و...

1- دررابطه با تعیین ومعرفی اعضای شورا به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهریزددرکمیسیونهای مواد77 و100 و همچنین شهرداریهای مناطق پنجگانهمراتب درصحن علنی شورا مطرح و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات موارد بشرح زیر موردتصویب قرارگرفت:

محسن ابوترابی:  نماینده شورا درشهرداری منطقه چهار کمیسیون بدوی شماره یک ماده صد.

سیدحسین آزادی: نماینده شورا در منطقه بافت تاریخی شهرداری .

سیدمحمدعلی پاک نژاد: نماینده شورا در منطقه دو کمیسیون بدوی شماره دو ماده صد .

الهه جورابی: نماینده شورا در شهرداری منطقه دو کمیسیون تجدید نظر شماره هفت ماده صد.

مرتضی شایق: نماینده شورا درشهرداری منطقه یک کمیسیون تجدید نظر شماره چهارماده صد کمیسیون شماره دو ماده 77 .

ونوس عامری: نماینده شورا در شهرداری منطقه سه  .

محسن عباسی هرفته : نماینده شورا در منطقه بافت تاریخی شهرداری کمیسیون تجدید نظرشماره شش ماده صد .

حمیدرضا قمی: نماینده شورا در شهرداری منطقه سه کمیسیون بدوی شماره سه ماده صد- کمیسیون شماره یک ماده 77 .

مهدی کاشفی زاده : نماینده شورا در شهرداری منطقه یک کمیسیون بدوی شماره پنج ماده صد.

سپنتا نیکنام : نماینده شورا در  شهرداری منطقه چهار .

  تعیین زمان جلسات علنی

2- درخصوص زمان تشکیل جلسات علنی شورا مراتب درصحن علنی مطرح و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات ، مقررگردیدجلسات علنی درروزهای شنبه هرهفته (شش ماهه اول سال ازساعت 30/16 لغایت30/19) و شش ماهه دوم سال بعد ازنماز مغرب وعشاء همچنین روزهای چهارشنبه هرهفته از ساعت 8 الی11صبح تشکیل وبرگزار گردد.

جلسه با ذكر صلوات درساعت19.45 خاتمه يافت.