ششصدو چهل و هفتمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو چهل و هفتمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
ششصدو چهل و هفتمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح يك‌شنبه مورخ 30/4/92 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي قبولي طاعات و عبادات همگان در اين ماه ميهماني الهي، از خداوند متعال خواست تا توفيق بهره‌گيري هر چه بيشتر فيوضات معنوي اين ماه بزرگ به همه ما عطا فرمايد.
سپس آقاي حرزاده در سخنان پيش از دستور ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات اظهار داشت با توجه به اينكه طبق قانون اصلي ترين وظيفه شورا ، وظيفه نظارتي مي‌باشد از اعضاي شورا خواست تا در خصوص بحث تفريغ بودجه 17 ساله شهرداري كه از سوي كارگروه منتخب شورا مورد بررسي و در نهايت در صحن علني شورا با حضور شهردار محترم مورد تصويب قرار گرفته است و تخلفاتي كه در اين زمينه از سوي حسابرسان تعيين شده، شوراي شهر آن افراد متخلف را به هيأت تخلفات استانداري يزد جهت پاسخگويي معرفي نمايد.
در ادامه جلسه لايحه شهرداري در رابطه با ساخت بادگير به عنوان نماد شهر يزد جهت نصب در شهر ياسپرين مجارستان توسط شركت ترند آذين و بودجه پيش بيني شده در اين زمينه و جابه‌جايي رديف اعتباري آن مطرح كه در نهايت مقرر گرديد آقاي پارساييان بعنوان نماينده شورا موضوع پي‌گيري و نتيجه را جهت تصميم‌گيري نهايي در صحن علني گزارش نمايد.
 مصوبات :
 
     طرح پيشنهادي
 
 
  1- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام (آقايان مطهريان و پارساييان) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001081-9/4/92
موضوع : آئين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها و سطوح خدمات
توضيح : « الف - آئين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها
پيرو بند يك صورتجلسه شماره 614 مورخ 23/12/91 اين شورا در رابطه با اصلاحات تعرفه بهاي خدمات شهرداري يزد جهت اجراء در سال 92رديف يك آن تعرفه، با توجه به اختلاف نظر در محاسبه ميزان سرانه هاي مربوط به آئين نامه فوق پيشنهاد مي گردد به استناد جدول تصويبي شوراي اسلامي شهر موضوع به صورت شفاف در كليه متراژها تا 5000 مترمربع به شرح زير ملاك عمل قرار گيرد .
1- اراضي با مساحت تا 500 مترمربع از پرداخت سرانه هاي متعلقه معاف مي باشد.
2- سرانه اراضي با مساحت بيش از 500 تا 2000 مترمربع نسبت به مازاد 500 مترمربع : مطابق جدول مصوب (10% سرانه معابر و 10% سرانه فضاي خدمات عمومي)
3- سرانه اراضي با مساحت بيش از 2000 تا 5000 مترمربع نسبت به مازاد 2000 مترمربع : مطابق جدول مصوب ( 15% سرانه معابر و 15% سرانه فضاي خدمات عمومي)
به عنوان نمونه سرانه زميني با مساحت 4700مترمربع به شرح ذيل محاسبه مي گردد.
تا500 مترمربع معاف
مازاد 500 تا 2000 مترمربع برابر 1500 مترمربع : مطابق جدول مصوب 10% سرانه معابر و 10% سرانه فضاي خدمات عمومي
مازاد 2000 تا 4700 مترمربع برابر 2700 مترمربع : مطابق جدول مصوب 15% سرانه معابر و 15% سرانه فضاي خدمات عمومي
بنابراين در مجموع براي زمين فوق 555 مترمربع سرانه تعلق مي گيرد.
ب- سطوح خدمات :
پيشنهاد مي گردد باتوجه به طرح موضوع درخواست مردمي وصدور اسناد مالكيت ماده 147 برروي اراضي و جهت تعيين تكليف و حل مشكلات متقاضيان حدفاصل زمان ابلاغ اصلاح ماده101 قانون شهرداري، تبصره ذيل به تبصره هاي رديف ب-13 سطوح خدمات تعرفه عوارض اضافه گردد :
سندهاي صادره از طريق اجراي ماده 147 قانون ثبت كه سند آنها تا پايان سال 1391 صادر گرديده كمافي السابق مطابق بند13 تعرفه عوارض سال90 محاسبه و اخذ گردد. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.ضمناً شهرداري مكلف است نسبت به اطلاع‌رساني مناسب براي شهروندان اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     تفكيك ملك متعلق به خانم طاهره سليماني
 
 
2- لايحه شماره200/920013990-1/4/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001027- 4/4/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 725/920103064 مورخ 24/2/92 منطقه يك در خصوص درخواست تفكيك ملك متعلق به خانم طاهره سليماني و شركاء واقع در بلوار آيت‌ا... فقيه خراساني، با توجه به درخواست مالكين مبني بر پرداخت وجه معادل 25/5239 مترمربع زمين از پلاك 2/14516 بخش 8 يزد به عنوان سرانه خدماتي ماده 101 قانون شهرداري‌ها، پيشنهاد مي‌گردد طبق توافق شماره 920100427 مورخ 18/1/92 و به استناد قسمت اخير تبصره 3 ماده 101 قانون فوق‌الذكر مبلغ 6.548.750.000 ريال بعنوان ما به ازاي قدرالسهم شهرداري از ملك موصوف از مالكين اخذ گردد. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي كشفي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تملك پلاك متعلق به آقاي عابديني واقع در پاساژ شقايق
 
 
3- لايحه شماره200/920015156-10/4/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001094- 10/4/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد پلاك شماره 128 فرعي يك فرعي 4798و4799 و باقيمانده 4798و4799 و 5454 متعلق به آقاي علي محمد عابديني واقع در خيابان فرخي پاساژ شقايق به مساحت 82/31 مترمربع را براساس نظريه كارشناسان رسمي دادگستري منتخب شوراي اسلامي شهر به ازاي هر مترمربع ساختمان 42.000.000ريال جمعاً به مبلغ 1.336.440.000ريال خريداري و معادل مبلغ آن را پس از طي مراحل قانوني به حساب بدهكاري وي بابت عوارض بر پروانه های ساختمانی منظور نمايد.ضمناً مبلغ فوق در سقف بودجه 92 تحت رديف هزينه اي 1538130004 (پروژه خرید اراضی و ابنیه به منظور احداث تأسیسات درآمدزا) و كد درآمدي 1202 ( عوارض بر پروانه‌های ساختمانی) افزوده خواهد شد.لذا با عنايت به نقشه پلاك و تصوير ارزيابي كارشناسان خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده‌جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تملك قسمتي از پلاك 3217 واقع در طرح خيابان آذر يزدي
 
 
4- لايحه شماره502/920013784-30/3/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000990- 1/4/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/920001508 مورخ 20/1/92 و عطف به نامه شماره 921000096 مورخ 21/1/92 به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 3217 بخش 4 يزد واقع در طرح خيابان آذر يزدي به كد نوسازي شماره 31-23-26-3 متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/775/307/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 905/532/748 ريال جمعاً مبلغ 095/242/559 ريال مالك از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد بابت بدهكاري پلاك 3218 متعلق به ستاد مبلغ 783/699/61 ريال كسر و مابقي بستانكاري ستاد به مبلغ 312/542/497 ريال نيز بابت بخشي از هزينه هاي تغيير كاربري باقيمانده پلاك هاي مذكور از مسكوني به تجاري منظور گردد. ضمناً ستاد اجرايي فرمان امام (ره) موظف به اصلاح حد غرب پلاك به خيابان آذر يزدي مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200025 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تملك پلاك متعلق به كيخسرو مدامي و شركاء
 
 
5- لايحه شماره502/920006893-18/2/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000523- 18/2/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/910041563 مورخ 15/9/91 در خصوص پلاك 3597 بخش 4 يزد متعلق به كيخسرو مدامي وشركا كه پيشنهاد مذكور طي بند 5 صورتجلسه مورخ 26/9/91 مورد موافقت شوراي محترم اسلامي قرار گرفته و مالكين مابه التفاوت بدهكاري خود بابت وجه غرامت وحق تشرف نيز به شهرداري پرداخت نموده اندلذا نظر به اينكه شهرداري در سالهاي گذشته نسبت به تصرف ملك موصوف اقدام نموده و نامبردگان قادر به انتقال رسمي قسمت در مسير بنام شهرداري نمي باشندو مقرر گرديده مالكين نسبت به اصلاح سند باقيمانده پلاك از طريق اجراي ماده 45 قانون ثبت اقدام نمايند. لذا خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد با اخذ تعهد لازم از مالکين از محل كد 539010005 (ديون تملکی) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري و املاك شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     در خصوص فروش قسمتي از پلاك باقيمانده 139/1488 بخش 4 يزد
 
 
6- لايحه شماره502/920015539-11/4/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001130- 12/4/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، به استحضار ميرساند مالك پلاك باقيمانده 139 فرعي 1488 واقع در بلوار آزادگان مقابل تقاطع آزاد شهر ( جاده فرودگاه ) نسبت به تفكيك آن از طريق اداره ثبت اسناد واملاك و برحسب موافقتنامه هاي شماره 126 مورخ 19/1/80 و 935/425 مورخ 4/2/80 ناحيه آزاد شهرشهرداری به 33 قطعه در سال 1380 اقدام نموده است و غيراز 33 قطعه مذكور و بر اساس نامه هاي شهرداري كه اشاره گرديد ، قطعه اي مجزا شده از پلاك اصلي نيز به مساحت تقريبي 63 متر مربع كه در مجاورت بلوار مي باشد به عنوان فضاي سبز در سهم شهرداري قرار گرفته است. ليكن نظر به اينكه در صورت مجلس تفكيكي از قطعه فضاي سبز به عنوان سهم شهرداري اشاره نشده است و مالك رسماً آنرا به نام شهرداري ننموده است لذا صدور سند بر روي قطعه مذكور به نام شهرداري مقدور نميباشد و با عنايت به اينكه مساحت آن جهت ايجاد فضاي سبزكافي نمي باشد و در مجاور قطعه مذكور ساخت وساز صورت گرفته و امكان استفاده از آن به عنوان فضاي سبز نمي باشد و مالك ملك مجاور در خواست خريد قطعه مذكور از شهرداري و تجميع مجدد در پلاك خودرا نموده است لذا موضوع به هيات ارزياب شهرداري ارجاع و بر اساس نظريه مر بوطه ارزش هر مترمربع ملك مورد نظر پانزده ميليون ريال اعلام گرديده است .عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد هر گونه مجوز ساخت و ساز بر روي اين پلاك بر اساس عقب نشيني املاك مجاور آن صورت گيرد.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.