ششصدو چهل و نهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو چهل و نهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو چهل و نهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 9/5/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا آقاي ميرحسيني نايب رئيس شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي قبولي طاعات و عبادات، فرا رسيدن سالروز شهادت اولين پيشواي شيعيان جهان حضرت اميرمؤمنان علي (ع) را بر همگان تسليت عرض نمود و از خداوند متعال خواست تا توفيق بهره‌گيري از فيوضات اين ماه بزرگ به خصوص ليالي قدر به همه عطا فرمايد.
 مصوبات :
     تملك بخشي از پلاك هاي ثبتي واقع در 30 متري خاتم متعلق به آقاي لطف ا... درويش
 
 
 1- لايحه شماره502/920017716-26/4/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001334- 26/4/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك هاي ذيل واقع در طرح 30 متري خاتم متعلق به آقاي
لطف ا... درويش اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه هايي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري املاك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده :
1- بابت تملك دوسهم از نه سهم پلاك 314 مبلغ 000/960/806 ريال بستانكاري مالك از شهرداري ( كل پلاك در مسير )
2- بابت تملك قسمتي از پلاك 315 و پس از كسر حق تشرف دو سهم از نه سهم آن مبلغ 182/235/65 ريال بستانكاري مالك از شهرداري
3 - بابت تملك قسمتي از پلاك 317 و پس از كسر حق تشرف دو سهم از نه سهم آن مبلغ 663/916/77 ريال بستانكاري مالك از شهرداري
4- بابت تملك قسمتي از پلاك 319 و پس از كسر حق تشرف دو سهم از نه سهم آن مبلغ 182/965/78 ريال بستانكاري مالك از شهرداري
5- بابت تملك دو سهم از نه سهم پلاك 323 مبلغ 000/360/748 ريال بستانكاري مالك از شهرداري (كل پلاك در مسير )
 كه بابت مجموع توافقات فوق مبلغ 027/437/777/1 ريال بستانكاري مالك مي‌گردد كه مقرر شد در ازاي اين بستانكاري پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك ، شهرداري قطعات 1406 و 1407 از اراضي مهرآوران جمعاً به مبلغ 000/000/580/2 ريال به مالك واگذار نمايد و مالك مبلغ 973/562/802 ريال مابه التفاوت آن را نقداً به شهرداري پرداخت نمايد. عليهدا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه ها منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200005)تملک وآزادسازی بلوار خاتم) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با اعمال قانون ماده 101 جهت اخذ تمام هزينه‌هاي مربوط به تفكيك اوليه، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     ارسال دستورالعمل جامع نظام مالي شهرداري‌ها
 
2- لايحه شماره200/920009955-5/3/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000767- 5/3/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند اخيراً از سوي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور دستور العمل نظام جامع مالي مشتمل بر فصول بودجه، حسابداري، انبار، تنخواه گردان، حفظ و نگهداري اموال شهرداري به منظور رعايت جامع قانون و ايجاد وحدت رويه به شهرداريهاي مراكز استان ابلاغ كه تصويري از آن به پيوست تقديم مي‌گردد.در اين دستور العمل شهرداري مراكز استانها از ابتداي سال 1392مكلف گرديده اند به صورت آزمايشي كليه عمليات مالي خود را براساس ضوابط اين دستور العمل اقدام نمايند كه يكي از نكات برجسته اين دستور العمل تغيير روش حسابداري شهرداريها از نقدي به حسابداري تعهدي تعديل شده مي باشد.بر همين اساس شهرداري يزد و سازمانهاي تابعه نيز در نظر دارند به اجراي آن به صورت آزمايشي در سال جاري اقدام نمايند كه در اين رابطه برخي از بندهاي اجرايي آن مي‌بايست با تصويب آن شوراي محترم باشد كه موارد به شرح ذيل اعلام مي گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد:
الف: سقف تنخواه گردان:
اجازه فرماييد مبالغي به شرح زير از محل درآمد ساليانه شهرداري به منظور پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري در حد معاملات جزئي و يا اضطراري شهرداري به صورت يكجا در نظر گرفته و اجازه استفاده آن در اختيار شهردار و ذيحساب دوم شهرداري و قائم مقامان آنها قرار گيرد تا برابر مقررات در حد سهميه تعيين شده در اختيار كارپردازان،سرپرستان پروژه هاي عادي و يا حوادث غيرمترقبه و امور اضطراري كه به موجب اين دستورالعمل مجاز مي باشد قرار گيرد.
1- الف- سقف تنخواه گردان كارپردازان:
1-1- الف: اختصاص حداكثر4 برابر نصاب معاملات جزء به منظور استفاده كارپردازان مركز و مناطق
2-1-الف: اختصاص حداكثر 10% سقف بند 1-1-الف به منظور استفاده كارپردازان اداره موتوري و ناحيه تاريخي
3-1-الف: اختصاص حداكثر معادل 2 برابر نصاب معاملات جزء به منظور استفاده هر يك از كارپردازان سازمانهاي تابعه
تبصره1: اختصاص مبلغ رديف 3-1-الف در حد يك برابر معاملات جزء با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره وتا دو برابر آن با پيشنهاد مديرعامل و تأييد هيأت مديره و تصويب شهردار
2-الف : سقف تنخواه گردان حوادث غيرمترقبه
اختصاص حداكثر دوبرابر معاملات متوسط در اختيار شهردار به منظور استفاده در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه و نيز امور اضطراري تا درصورت لزوم در اختيار كارپردازان و يا سرپرستان پروژه هاي حوادث غيرمترقبه و اموراضطراري قرار گيرد. بديهي است هزينه كرد و تسويه آن برابر مفاد دستور العمل مذكور توسط كارپردازان و سرپرستان پروژه ها صورت خواهد گرفت.
ب: ثبت دفاتر قانوني و مهر آن
با عنايت به ماده يك فصل اول قسمت 4-4 اين دستورالعمل دفاتر روزنامه و كل شهرداري و سازمانهاي تابعه به منظور ثبت و مهر آن توسط آن شوراي محترم و عودت آن به پيوست تقديم مي گردد.بديهي است شهرداري و سازمانهاي تابعه برابر مفاد دستورالعمل نسبت به ثبت عمليات حسابداري در آن اقدام خواهند نمود.ضمناً آقاي احمد روستايي به عنوان نماينده شهرداري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري و املاك شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
الف – سقف تنخواه گردان
1-الف- سقف تنخواه‌گردان كارپردازان:
1-1- الف : اختصاص حداكثر دو «2 » برابر نصاب معاملات جزء به منظور استفاده كارپردازان مركز و يك «1» برابر به منظور استفاده كارپردازان مناطق.
2-1- الف: مورد تصويب قرار گرفت.
3-1- الف: مورد تصويب قرار گرفت.
2- الف : سقف تنخواه گردان حوادث غيرمترقبه :مورد تصويب قرار گرفت.
ب : ثبت دفاتر قانوني و مهر آن :مورد تصويب قرار گرفت.
 
     كمك به كانون بازنشستگان
 
3- نامه‌شماره200/920015160-10/4/92‌شهرداري‌يزدثبت ‌دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره921001102-10/4/92:
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد- موضوع: كمك به كانون بازنشستگان- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد- احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 18 مورخ 14/02/92 کانون بازنشستگان کشوری استان یزد مبنی بر درخواست مساعدت مالي، شهرداري يزد در نظر دارد طبق سنوات گذشته مبلغ 36.000.000 ريال را جهت تأمین بخشی از هزینه های کانون موصوف در سال 92 از محل ماده 17 سهم خود در وجه كانون فوق الذكر پرداخت نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تأمين اعتبار جهت ترميم آسفالت سازمان آرامستان‌ها
 
 
 4- لايحه شماره200/920013986-1/4/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001011- 2/4/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 921200518 مورخ 16/03/92 سازمان آرامستانها مبنی بر وضعيت نامناسب آسفالت خيابانهاي خلدبرين، شهرداري يزد در نظر دارد اعتباري معادل 1.000.000.000ريال از محل رديف پروژه هاي پيش بيني نشده در اختيار اينجانب كسر و رديفي با همين عنوان در بودجه سال 92 ايجاد و جهت كمك به ترميم آسفالت در وجه سازمان فوق الذكر پرداخت نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي شبانكاره به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد.عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. 
 
     ارسال نتيجه آسيب شناسي
 
 
5- نامه شماره130/920016338-17/4/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001193- 17/4/92 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر- موضوع: ارسال نتیجه آسیب شناسی-با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص) - احتراماً با عنایت به ضرورت بازسنجی فرایندهای شهرداری با هدف اصلاح روش و با در نظر گرفتن اهداف آن شورای محترم، نسبت به بازسنجی و آسیب شناسی اداره املاک شهرداری و نیروی انسانی منطقه دو اقدام گردیده و در چند جلسه کلیات این بررسی توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه به استحضار اعضاء محترم شورای اسلامی شهررسیده است. با عنایت به اینکه انجام این پروژه‌ها منتج به ارائه استراتژی‌های مشخص و مدون شده است، شهرداری در نظر دارد پس از کسب تایید آن شورای محترم نسبت به اجرای استراتژی‌ها و خط مشی‌های تدوین شده و آسیب شناسی سایر واحدها اقدام نماید. مستدعی است با توجه به اهمیت و پیشینه موضوع، نسبت به تایید بازسنجی های مورد اشاره اقدام فرمایید. در ضمن مجلد و لوح فشرده مربوطه به پیوست تقدیم می گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري و املاك شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري اعتبارات مورد نياز جهت اجرا با تعيين رديف‌هاي آن ، پيشنهادهاي خود را طي لايحه‌اي جهت بررسي و هر گونه تصميم‌گيري به شورا ارسال نمايد.
 
 
     تخفيف عوارض
 
 
6- لايحه شماره200/920018120-29/4/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001367- 29/4/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه شماره 921000329 مورخ 07/02/92 آن شوراي محترم درخصوص پرونده آقاي حسين شيشه بري، بدينوسيله بدهی نامبرده پس ازکسرعوارض پارکينگ که قبلاً معافيت آن به تصويب شورای اسلامی شهر رسيده مبلغ 127.894.251 ريال می باشد. لذا مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصميم شايسته اعلام می گردد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شود. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
     بررسي نرخ بليط اتوبوس شهري
 

1

3
 
7- پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 9/4/92 شورا در خصوص تقليل نرخ كرايه جابه‌جايي هر مسافر در كليه خطوط شهري از مبلغ دو هزار و پانصد ريال به مبلغ دو هزار ريال و چگونگي افزايش نرخ نسبت به سال‌هاي گذشته و كاهش مسيرهاي مربوطه، قيمت تمام شده جابه‌جايي هر مسافر، پرداخت        هزينه تمام شده كرايه توسط وزارت كشور، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:

 

1- سازمان اتوبوسراني درصورتيكه درسال جاري اقدام به كاهش طول مسير خطوط اتوبوسراني نموده موظف است نسبت به برگشت آن به حالت اوليه ظرف3 روز اقدام نمايد.
2- سازمان اتوبوسراني موظف است جهت مسافريني كه مقصد آنها خارج از شهريزدوحومه مي باشد هيچگونه يارانه اي منظور ننمايد و حداقل قيمت تمام شده را از مسافرين اخذ نمايد.
 
3- سازمان اتوبوسراني موظف است اقدامات لازم درزمينه اخذ مبلغ 5/72% بهاي اتوبوس هايي كه از سهميه يزد به ساير شهرهاي استان واگذار گرديده اقدام نموده و نتيجه را حداكثر تا اول شهريور ماه سال جاري به شورا گزارش نمايد.
 
4- شهردارمحترم موظف است مراتب اعلام انجام تعهدات دولت را درپرداخت حق السهم معينه و ميزان پرداخت آن و كسري پرداخت را ضمن اعلام به مراجع ذيربط به نحو مناسب از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي مردم برساند و پيگيريهاي لازم دررابطه با اخذ اجرائي تعهدات دولت انجام دهد.
 
5- سازمان اتوبوسراني موظف است نحوه محاسبه هزينه جابجايي مسافر را بصورت ريز حداكثر تا 20 مرداد سال جاري به شورا اعلام نمايد. (ضمناً شهرداري در حال حاضر قيمت تمام شده هزينه جابجايي مسافر درخطوط را بدون احتساب استهلاك اتوبوس ها مبلغ5700 ريال اعلام نموده است . )
 
6- مقرر گرديد شهرداري با تشكيل كارگروهي بصورت بيطرفانه قيمت تمام شده هر مسافر را بررسي و نتيجه را به شورا گزارش نمايد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.