ششصدو پنجاه و پنجمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو پنجاه و پنجمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو پنجاه و پنجمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 16 يك‌شنبه مورخ 3/6/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و ساير مسئولين، فرا رسيدن هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر ، عزت و سربلندي ميهن عزيز اسلامي را از خداوند متعال مسئلت نمود.
 
 مصوبات :
 
     دريافت بهاي 20% اراضي اسكان  
 
 
 1- لايحه‌شماره 230/920018362-30/4/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره 921001397- 31/4/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، همانگونه كه استحضار داريد به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 29/8/1367 و با توجه به الحاق اراضي معروف به اسكان به محدوده شهر يزد، صاحبان اينگونه اراضي مي بايست تا 20% اراضي خود را به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند تا شهرداري براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهر از آنها استفاده نمايد. وليکن با توجه به اينكه اراضي مذكور عملاً قطعه بندی شده و تفكيك گرديده و واگذاري 20% اراضي توسط مالكين به شهرداری امكان پذير نمي باشد، لذا بدینوسیله پيشنهاد مي‌گردد شهرداري ما به ازاي آن، معادل ریالی20% پلاك مورد نظررا براساس ارزش هرمترمربع اصل زمین برابر p500 از متقاضیان دريافت نمايد. به عنوان نمونه اگر مساحت زميني 170 متر مربع و قيمت منطقه بندي آن 1500 ريال باشد، بهاي خدمات استفاده از مزاياي ورود به محدوده شهر به شرح ذيل محاسبه مي گردد:
25.500.000=1500×500×20%×170
تبصره: در جهت مساعدت ورعايت حال مالكيني كه تا تاريخ 31/6/92 اقدام به پرداخت بهاي خدمات مذكور نمايند ارزش هرمتر مربع اصل زمين بر اساس p200 محاسبه مي گردد.
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان محمود دهقان و دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌شوند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مشروط بر اينكه درآمدهاي حاصله صرف هزينه‌هاي خدماتي منطقه اسكان گردد به شرح زير بر اساس 20% مساحت زمين مورد تصويب قرار گرفت:
الف- هر متر مربع مسكوني : p 200
ب - هر مترمربع تجاري (تثبيت شده) : p 400
ج – هر متر مربع كارخانه و كارگاه : p 400
د – هر مترمربع زمين‌هاي افتاده بالاي دويست متر مربع : p 300
هـ - هر متر مربع زمين‌هاي افتاده زير دويست متر مربع: p 200
 
     تملك پلاك متعلق به آقاي عباسعلي خواجه رضايي واقع در 30 متري خاتم 
 
 
2- لايحه‌شماره 502/920016448-18/4/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره 921001209- 18/4/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 6/1256 بخش 5 يزد واقع در طرح 30 متري خاتم به كد نوسازي شماره 30-49-10-2   متعلق به آقاي عباسعلي خواجه رضايي و غيره با وكالت آقاي حسين بيدكي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/890/892/8 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد در 4 قسط كه 2 قسط آن پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و 2 قسط باقيمانده پس از تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل كد 15310200005 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق پس از كسر حقوقات شهرداري مورد تصويب قرار گرفت.
 
     اصلاح ماده 101 تفكيك
 
 3- نامه‌شماره 200/920020986-18/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره 921001607- 20/5/92 :
« احتراماً بازگشت به مصوبه‌ي صورتجلسه مورخ 30/04/92 آن شوراي محترم در خصوص تبصره3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري(تصوير پيوست)، همانگونه كه استحضار داريد شهرداري در زمان تقديم لايحه پيشنهادي تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 به شماره910048233 مورخ20/10/91 باتوجه به صراحت موجود در قانون و ابلاغيه دريافتي از وزارت كشور طي شماره34/3/138636 مورخ4/11/91 كه طي نامه شماره 85309 مورخ 7/11/91 به شهرداري واصل گشته (تصوير پيوست) ، طي رديف12 اصلاحات مورد نظر در تعرفه‌، اجراي مّر قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را در كليه موارد تفكيك زمين در سطح شهر درخواست نمود كه عليرغم درخواست و پيشنهاد شهرداري، علي‌الخصوص اخيراً و طي طرح تقديمي دوتن از اعضاي محترم شورا مواردي به تصويب رسيده كه داراي مغايرت با مفاد قانون مصوب فوق مي‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن طرح مجدد موضوع در شوراي محترم، اجازه فرماييد شهرداري نسبت به انجام وظايف و اختيارات خود وفق قانون و ضوابط ابلاغي اقدام نمايد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي انجام شده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق وارد تشخيص داده نشد و مقرر گرديد شهرداري طبق مصوبه قبلي شورا بند 1 صورتجلسه مورخ 30/4/92 اقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
 
     مساعدت
 
 
 4- درخواست رئيس كانون ناشنوايان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001241-20/4/92، هيأت امناي مسجد ولي عصر واقع‌در 24 متري امام‌شهر ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000997-1/4/92، فرمانده حوزه مقاومت بسيج نصر ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921‌001052-6/4/92، هيأت امناي مسجد و حسينيه سرسنگ ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001105-11/4/92، فرمانده حوزه مقاومت بسيج يك كوثرثبت دبيرخانه‌شورا به‌شماره 921001146-13/4/92، هيأت امناي مسجد دوازده امام آزادشهر ثبت‌دبيرخانه شورا به‌شماره 921000999-2/4/92، هيأت امناي مسجد وحسينيه علي‌ابن ابيطالب ثبت دبيرخانه‌شورا به‌شماره 921001330-26/4/92، مسجد قمر بني‌هاشم خيرآباد (ستاد خادمان اعتكاف) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000648-29/2/92، هيأت امناي مسجد ابوذر غفاري ثبت دبيرخانه شورا 921000889-19/3/92، مدير دبستان دخترانه اسلامي تفضلي ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001414-2/5/92، مؤسسه فرهنگي كشتي نجات مسجد حجت‌بن‌الحسن‌المهدي ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001542-13/5/92، مسجد محمدي واقع در كوي توحيد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001793-3/6/92 همگي با موضوع مساعدت مالي، مراتب در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال (5.000.000ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا به هر يك از موارد ذكر شده فوق مشروط بر اينكه در سال جاري هيچگونه كمك مالي نشده باشند و فقط براي يكبار درخواست نموده‌اند اقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
     مساعدت
 
 
 5- نامه شماره 2324/2/الف-25/2/92 مسئول ستاد برگزاري اعتكاف يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000664-29/2/92 و همچنين نامه شماره 2950-2/2/92 مسئول دفتر شوراي سياستگذاري ائمه جمعه استان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 92100272-3/2/92 با موضوع مساعدت مالي، مراتب در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال (20.000.000 ريال) جهت ستاد برگزاري اعتكاف در يزد و مبلغ پنجاه ميليون ريال (50.000.000ريال) براي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه استان از رديف ماده 17 سهم شورا اقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19 خاتمه يافت.