ششصدو پنجاه و هشتمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو پنجاه و هشتمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو پنجاه و هشتمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/8 صبح روز پنجشنبه مورخ 7/6/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل و تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
 
 مصوبات :
 
     امور تبليغاتي ايستگاه‌هاي اتوبوس
 
 
1-لايحه شماره 200/920013987-1/4/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001012- 2/4/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به لزوم بهره برداری بهينه از ظرفيت تبليغاتی ايستگاههای اتوبوس شهری و در راستای تقويت بنيه مالی سازمان اتوبوسرانی، ضمن ارسال درخواست سازمان موصوف (تصوير پيوست) بدينوسيله پيشنهاد مي نمايدكليه امور مربوط به تبليغات ايستگاه هاي اتوبوس به سازمان مذکور واگذار گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي كريمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     نحوه ارجاع كار به سازمان‌ها
 
 
2-لايحه شماره 200/920004865-9/2/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921000382- 9/2/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به تأكيدات آن شوراي محترم درخصوص چگونگي ارجاع كار شهرداري به سازمانهاي تابعه و سازمانهاي تابعه به يكديگر با هدف سهولت در انجام امور و با توجه به مشكلات بيمه اي و مالياتي اين موضوع، پس از تشکيل جلسات متعدد با حضور كارشناسان مالي در قالب يک كارگروه ويژه و بهره گيری از طرح ارسالی از سازمان شهرداريها و دهياريهای کشور نسبت به تنظيم شيوه نامه ارجاع كار به سازمانهاي وابسته شهرداري اقدام که به پيوست شيوه نامه مذکور تقديم می گردد. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي احمد روستايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري واملاك شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
     تشكيل شوراي عالي برنامه‌ريزي
 
 
3-نامه شماره 130/920012290-21/3/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921000900- 21/3/92 :
«احتراماً با عنایت‌ به‌ اهمیت نظام‌مند نمودن خط مشی‌ها و سیاست‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی شهرداری و سازمان‌های تابعه، در نظر است نسبت به تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی شهرداری اقدام گردد. لذا به پیوست پیش نویس آیین‌نامه اجرایی شورای عالی برنامه‌ریزی جهت بررسی و تایید آن شورای محترم ایفاد می گردد. خواهشمند است با عنایت به ضرورت تشکیل شورای مزبور، دستور تسریع در بررسی آن را صادر فرمایید،. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري واملاك شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تهيه كارت بليط اتوبوس شهري جهت افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي
 
 
4-درخواست آقاي صداقت ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001110-11/4/92 در خصوص تهيه كارت بليط اتوبوس شهري جهت افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقررگرديد شهرداري با پرداخت مبلغ شش ميليون ريال (6.000.000ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا به سازمان اتوبوسراني جهت تهيه بليط براي افراد فوق اقدام نمايد. بديهي است سازمان اتوبوسراني مكلف است با تخفيف بيست درصد (20%) بليط ها را در اختيار سازمان بهزيستي قرار دهد.
 
     حذف زمان توقف رايگان
 
5-لايحه‌شماره 200/920021217-21/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001625- 21/5/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار می رساندبا عنايت به گزارش سازمان پایانه های مسافربری طی نامه شماره 630/563 مورخ 27/04/92 وبا توجه به درخواستهاي مكرر شركت مجري پاركينگ پايانه مبني بر ورود ضرر و زيان به نامبرده که صحت ادعاي شرکت موصوف مورد تأييد مسئولين سازمان پايانه ها قرار گرفته لذا در جهت حل اين مشكل در نظراست زمان توقف رايگان (10 دقيقه) از مبالغ وروديه مبنای عمل شرکت حذف شود.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي ابوالحسني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق، مقرر گرديد شهرداري از راههاي قانوني نسبت به جبران ضرر و زيان مورد ادعا اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     ارسال درخواست مديريت محترم آستانه امامزاده جعفر(ع)
 
 
6-لايحه‌شماره 502/920011655-18/3/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921000871- 18/3/92:
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، همانگونه که استحضار داريد در نظر است زمين هاي واقع در بلوار مدرس وصفائيه كه توسط هيئت دولت به عنوان معوض آزادسازي طرح جامع آستانه امامزاده جعفر(ع) اختصاص داده شده به مالكين املاك در طرح واگذار گردد. لذا بدينوسيله به پيوست تصوير نامه شماره 155 مورخ 20/12/91 مديريت محترم آستانه امامزاده جعفر(ع) مبني بر درخواست انتقال اسناد مالكيت اراضي خريداري شده جهت اجراي طرح بنام دفتر آستانه حضرت امامزاده جعفر(ع) جهت استحضار وصدور اوامر مقتضی ارسال می گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع و برزگری جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
الف- جزء ده درصد (10%) سهم شهرداري نباشد.
ب- در هيچ زماني شرعاً به عنوان قبرستان از آنها استفاده نشود.
ج- معابر و شوارع طرح جديد استثناء شود.
 
     اعمال بدهكاري و بستانكاري في‌مابين ستاد اجراي فرمان امام(ره) و شهرداري
 
 
7-لايحه‌شماره 502/920003571-2/2/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921000264- 2/2/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، پيرو لايحه شماره 502/910060347 مورخ 26/12/91 به پيوست تصوير صورتجلسه مورخ 3/10/91، در خصوص نحوه اعمال بدهكاري و بستانكاري في‌مابين ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و شهرداري ارسال مي‌گردد. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرماييد از محل كد 539010005 (ديون عمراني حاصل از پروژه‌هاي تملكي) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
«صورتجلسه مورخ 3/10/1391»
« در مورخ 3/10/91 جلسه آزادسازي با حضور امضاكنندگان ذيل تشكيل گرديد نظر به اينكه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني(ره) بابت مابه‌التفاوت وجه غرامت و حق تشرف پلاك 7754 بخش 4 يزد مبلغ 1.082.950.000ريال بدهكار شهرداري مي‌گردد و از طرفي آن ستاد طبق نامه شماره 923/30851 مورخ 28/11/89 سرپرست منطقه 3 شهرداري مبلغ 5.075.732.830ريال بستانكار شهرداري مي‌باشد، لذا توافق گرديد مبلغ بدهكاري ستاد بابت پلاك مذكور از بستانكاري ايشان كسر و مابه‌التفاوت آن كه مبلغ 3.992.782.830ريال بستانكاري ستاد از شهرداري مي‌باشد كه با درخواست آن ستاد به حساب امتيازات تغيير كاربري و تفكيك و پروانه ساختماني پلاك‌هاي معرفي شده منظور گردد اسقاط كافه خيارات فيماخيارغبن فاحش از طرفين بعمل آمد.
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مبلغ 3.992.782.830ريال بستانكاري ستاد فرمان امام هر گاه ستاد درخواست امتيازاتي از قبيل تغيير كاربري تراكم و يا پروانه ساختماني نمود معادل مبلغ مذكور برابر تعرفه عوارض سال 87 طلب كاري محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالي آن به نرخ روز تعرفه آن محاسبه گردد مورد تصويب قرار گرفت.
 
     راستگرد بلوار كوثر
 
8-لايحه‌شماره 502/920017316-24/4/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001302- 24/4/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، به استحضار مي‌رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي 3553 بخش 4 يزد طبق طرح اجرايي، باقيمانده آن به مساحت 8/78 متر مربع بر بلوار مي‌باشد كه پس از اجراي طرح توسط پيمانكار و با احتساب سنگ جدول نصب شده پس از رعايت پياده‌رو، زير حد نصاب مي‌گردد و مابقي باقيمانده هم در نوار سبز بلوار قرار مي‌گيرد. لذا شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي باقيمانده پلاك مورد نظر به وكالت آقاي آرمان نميري اقدام نمايد كه در اين خصوص توافق‌نامه‌اي في‌مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده و پس از كسر نصف هزينه كارشناسي جمعاً مبلغ 2.078.750.000ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري طي چهار قسط در وجه نامبرده پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافق‌نامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل كد 15390100001 (ديون عمراني حاصل از پروژه‌هاي تملكي) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ضمن موافقت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد با اصلاح حد املاك مجاور آن عوارض حق مشرفيت از آنها اخذ گردد.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.