ششصدو پنجاه و ششمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو پنجاه و ششمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو پنجاه و ششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 8 صبح روزدو‌شنبه مورخ 4/6/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، گزارشي از روند اقدامات انجام شده در خصوص انتشار عملكرد شش ساله دور سوم شورا و شهرداري با همكاري معاونت توسعه و برنامه‌ريزي شهرداري مطالبي را جهت استحضار اعضا مطرح نمود كه مقرر گرديد اعضاي شورا نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را در اسرع وقت به شورا ارائه تا هر چه زودتر كتابچه مورد نظر چاپ و توزيع گردد.
 
 مصوبات :
     مراسم كلنگ زني تقاطع ميدان حضرت ابوالفضل(ع)
 
 
 1- با توجه به درخواست آقاي عظيمي‌زاده شهردار محترم مبني بر به تعويق انداختن مراسم رسمي آغاز عمليات اجرايي تقاطع ميدان حضرت ابوالفضل(ع)، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و با عنايت به اينكه طرح آن ميدان و رديف اعتباري آن در بودجه سال جاري لحاظ و مورد تصويب شورا قرار گرفته است، مقرر گرديد شهرداري ظرف مدت پنج روز آينده نسبت به برگزاري مراسم كلنگ زني جهت شروع آن پروژه با حضور مسئولين اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     پرداخت تعهدات احداث تقاطع حضرت ابوالفضل (ع)
 
 
2- لايحه شماره 200/920023373-3/6/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001802- 4/6/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، با توجه به قرارداد شماره 221/920019937 مورخ 10/5/92 في‌مابين شهرداري يزد و سازمان همياري شهرداري‌هاي استان در رابطه با پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح ميدان حضرت ابوالفضل(ع) كه قبلاً طي بند يك صورتجلسه 19/4/92 توسط آن شوراي محترم تصويب گرديده در نظر است جهت پرداخت تعهدات قرارداد موصوف بر اساس توافق پيوست اقدام گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي احمد قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد . عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا با حضور شهردار محترم مطرح، با عنايت به توضيحات ايشان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
     جابجايي اعتبار جهت پروژه‌هاي غيرهمسطح ابوذر و بلوار ولايت
 
 
3-لايحه‌شماره 200/920020520-15/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001572- 15/5/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي‌رساند با عنايت به لزوم تأمين اعتبار كاركرد سال 92 پيمانكار پروژه‌هاي تقاطع غيرهمسطح ابوذر و بلوار ولايت، شهرداري در نظر دارد مبلغ بيست ميليارد ريال را از محل رديف 15330300007 (برنامه احداث و تكميل تقاطع غيرهمسطح اطلسي) كسرو مبلغ ده ميليارد ريال آن را به رديف اعتباري 15330300008(برنامه احداث و تكميل تقاطع غيرهمسطح ابوذر) و مبلغ ده ميليارد ريال باقيمانده را به رديف 15330100039 (ادامه عمليات اجراي بلوار ولايت) اضافه نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي طهماسبي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد . عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     اصلاح بودجه
 
4- لايحه شماره 200/920018886-2/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001437- 3/5/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، با عنايت به اتمام سقف رديف‌هايي از بودجه سال 92 و ضرورت اصلاح آن، بدينوسيله به پيوست موارد مورد نظر اصلاحي جهت طرح در آن شوراي محترم تقديم مي‌گردد. ضمناً با توجه به اينكه در برخي از پرونده‌هاي تملكي بجاي پرداخت وجه، خدماتي از سوي شهرداري به مالكين ارائه گرديده وبدين نحو تهاتر صورت مي‌گيرد خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و مجوز لازم را جهت اعمال موارد در حساب‌ها در طول سال جاري صادر فرماييد تا متعاقباً در پايان سال تمام موارد ليستي به آن شوراي محترم تقديم گردد. ضمناً آقايان روستايي‌ودشتكي‌به‌عنوان‌نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌شوند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     جابجايي اعتبار جهت احداث ايستگاه آتش نشاني در آزادشهر
5- لايحه شماره 200/920018609-1/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001412- 1/5/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني در خصوص احداث ايستگاه آتش‌نشاني در منطقه آزادشهر، شهرداري در نظر دارد مبلغ 3.000.000.000 ريال از محل رديف 15340100003 (ايستگاه آتش‌نشاني مهرآوران) كسر و مبلغ فوق را به رديف اعتباري با عنوان ايستگاه آتش‌نشاني آزادشهر اضافه نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً در صورت نياز آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري (سازمان آتش‌نشاني) پي‌گيري‌هاي لازم در خصوص تحويل زمين با كاربري ايستگاه آتش‌نشاني در محدوده اراضي مهرآوران از اداره كل و راه‌ و شهرسازي معمول نمايد.
 
     تملك منافع حق كسب و پيشه و سرقفلي راستگرد دولت آباد
 
6- لايحه شماره 502/920019889-10/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001531- 12/5/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند با عنايت به محتويات پرونده غرامتي پلاك 4/1/6396 بخش 8 به مالكيت شهرداري يزد واقع در چهارراه دولت‌آباد كه قسمتي از آن به صورت گاراژ و دو باب مغازه در تصرف آقاي بهرام استادمهري مي‌باشد، شهرداري در نظر دارد نسبت به خريداري منافع حق كسب و پيشه و سرقفلي پلاك مذكور اقدام نمايد كه در اين خصوص صورتجلسه‌اي في‌مابين تنظيم كه در ازاي پرداخت منافع موصوف و تحويل ملك، بر اساس ارزيابي انجام شده توسط كارشناسان رسمي دادگستري و سوابق بند 8 صورتجلسه مورخ 3/9/81 آن شوراي محترم در ازاي يك دوم ارزش بعنوان سرقفلي دوباب مغازه و يك چهارم ارزش بعنوان سرقفلي گاراژ و راه ورودي متعلق به نامبرده، جمعاً به مبلغ 2.342.610.000 ريال تعيين و بعنوان معوض آن دو قطعه زمين با شماره‌هاي 6 و 7 (طبق نقشه تفكيكي پيوست) با كاربري تجاري و به مساحت 82/93 مترمربع در پشت مغازه‌ها جمعاً به مبلغ 2.345.500.000 ريال به وي واگذار و شهرداري با نظر مساعد با اخذ عوارضات مربوط به پروانه تجاري به مبلغ 107.407.100 ريال طي 36 قسط از آقاي استادمهري، پروانه ساختمان تجاري دو باب مغازه مورد نظر را صادر نمايد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير صورتجلسه آزادسازي منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل كد 15310200008 (تملك چهارراه دولت آباد) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
      تخليه پلاك متعلق به شهرداري توسط دفتر هيأت محله مريم‌آباد جهت احداث پاركينگ
 
7- پيرو بند سه صورتجلسه مورخ 1/3/92 شورا و رونوشت نامه شماره 813/920206050-16/5/92 شهرداري منطقه دو ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921001576-16/5/92 در خصوص تخليه پلاك متعلق به شهرداري توسط دفتر هيأت محله مريم‌آباد جهت احداث پاركينگ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا با حضور تني چند از اهالي آن محل و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و با توجه به اينكه اموال منقول و غيرمنقول و تأسيسات شهرداري توسط عده‌اي مورد تعدي و تصرف عدواني قرار گرفته مقرر گرديد شهرداري با استفاده از كليه ابزارها و امكانات موجود اقدام به رفع تصرف به عمل آورده و در مراجع ذيربط مبادرت به درخواست اجرت‌المثل ايام تصرف متصرفين و متعديان همراه با ضرر و زيان و خسارت وارده اقدام نمايد.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.