ششصدو سي و پنجمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو سي و پنجمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو سي و پنجمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 8/3/92 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با آرزوي قبولي عبادات در اين ماه پر خير و بركت و توفيق انجام اعمال آن ماه مبارك، با توجه به نزديك شدن ايام انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا بر حضور پر شور و گسترده مردم همچون دوره‌هاي قبل در انتخابات تأكيد نمود. سپس آقاي كوچك‌زاده در رابطه با پرسشنامه عده اي از همشهريان راجع به كسب نظر نامزدهاي شوراي آينده درخصوص عملكرد شوراي دور سوم شهر يزد و انتظارات از شوراي آينده را قرائت و پاسخ هاي خود را ارائه نمود . وي در ادامه بعضي از قضاوتها درخصوص ضعف عملكرد شوراي سوم را غيرمنصفانه و از روي بي اطلاعي از عملكرد ها دانست و عملكرد شوراي سوم و شهرداري در همه زمينه ها با توجه به امكانات و محدوديت هاي موجود و نيازهاي انباشته شهر درمجموع خوب و قابل تقدير و تشكر اعلام كرد . اگرچه تأمين درآمد پايدار بمنظور رفع نيازهاي انباشته عمراني و خدماتي و فرهنگي و غيره در سطح شهر و محلات تلاش ويژه اي را مي طلبد .در ادامه آقاي پارساييان گزارش مصوري از ساخت ايستگاههاي اتوبوس در سطح شهر و بي‌توجهي شهرداري و عملكرد ضعيف پيمانكار مربوطه در خصوص خدمات رساني و نظافت و تعهدات داده شده برابر قرارداد منعقده ارائه نمود و خواستار نظارت بيشتر و جدي شهرداري در اين زمينه گرديد.
سپس با توجه به درخواست و هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي زارع مدير عامل شركت سازه پايدار سده كه در ساخت ميدان مركزي ميوه و تره‌بار جديد واقع‌در جاده كنارگذر مشاركت دارند در جلسه حضور يافت و در خصوص مطالبات آن شركت از شهرداري و صورتجلسه تنظيمي در اين راستا جهت اجاره و در اختيار قراردادن 9 غرفه براي مدت يك‌سال توسط شهرداري و همچنين تعيين تكليف قطعي حساب‌هاي في‌مابين بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد شهرداري بر اساس نامه ارسالي شورا پيشنهادهاي خود را تنظيم ، نتيجه را طي لايحه‌اي جهت بررسي و تصميم‌گيري به شورا ارسال نمايد.
در ادامه بر اساس دستور كار جلسه آقاي ايماني نماينده مهندسين مشاور آرمان‌شهر، آقاي دهقان سرپرست معاونت معماري و شهرسازي، آقاي فلاح مديريت طرح‌هاي توسعه شهري،آقاي فلاحتيان كارشناس مربوطه در خصوص بررسي نقشه‌هاي ارسالي از سوي شهرداري مربوط به طرح تفصيلي پيشنهادي مناطق يك و دو در جلسه شورا حضور يافتند كه در ابتدا آقاي ايماني در خصوص اقدامات و فعاليت‌هاي صورت گرفته توسط مشاور آرمان‌شهر بر اساس مباحث مطرح شده در جلسه علني شورا مورخ 11/2/92 براي منظور و اعمال نمودن در طرح تفصيلي شهر و بررسي‌هاي نهايي انجام شده توسط مشاور از جمله به حداقل رساندن مراجعين به كميسيون ماده 5 و ماده 100، بحث انتقال كارخانه‌ها و صنايع مزاحم خارج از محدوده شهر، عقب نشيني بر معابر اصلي به صورت همتراز و يكپارچه، نحوه تأمين پاركينگ در كاربري‌هاي تجاري و خدماتي، در نظر گرفتن طرح شهرهاي حميديا و شاهديه و معابر اصلي و رينگ شهري، بررسي وضعيت باغ بزرگ شهر، مشخص كردن مدارس علميه و همچنين سالن اجتماعات و نمازخانه در مجتمع ‌هاي مسكوني ، لزوم محدوديت ساخت و ساز و توسعه در منطقه حسن‌آباد، تأمين پاركينگ براي كاربري‌هاي خدماتي، انتقال خط راه‌آهن، بحث اشرافيت و نور طبق ضوابط در اراضي مسكوني، پاركينگ‌هاي درون محله‌اي، مدت زمان تملك كاربري‌ها، تعيين مسير عبور دوچرخه توضيحات كامل و جامع ارائه نمود.
در ادامه اعضاي شورا نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را بر اساس موارد فوق مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
 
 
 مصوبات :
 
     ارسال نقشه پيشنهادي طرح تفصيلي منطقه يك
 
 
 1- نامه شماره310/920005273-10/2/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000384- 10/2/92 :
« شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: ارسال نقشه پيشنهادي طرح تفصيلي منطقه يك - با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد- احتراماً پيرو نامه شماره 310/920004839-8/2/92 به پيوست تصوير نامه شماره 5-155-0182-92 مورخ 10/12/1392 مشاور آرمان‌شهر به انضمام يك سري از نقشه‌هاي پيشنهادي طرح تفصيلي منطقه يك جهت استحضار و تاييد ارسال مي‌گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات متعدد برگزار شده با حضور مشاورين، كارشناسان و مسئولين مربوطه براساس پيشنهادهاي اعضاي شورا و نيز بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، نقشه‌هاي طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه يك مورد تاييد قرار گرفت.
 
     ارسال نقشه پيشنهادي منطقه دو
 
 
 2- نامه شماره310/920004839-8/2/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000377- 9/2/92 :
« شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: ارسال نقشه پيشنهادي منطقه دو - با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد- احتراماً پيرو نامه شماره 3-155-0101-92 مورخ 28/1/1392 مهندسين مشاور آرمان‌شهر در خصوص ارسال نقشه‌هاي طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه دو، به انضمام يك سري از نقشه‌هاي مزبور در قطع A2 (34 شيت) و يك نسخه از نقشه يك پارچه آن طرح، جهت استحضار و تاييد ارسال مي‌گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات متعدد برگزار شده با حضور مشاورين، كارشناسان و مسئولين مربوطه براساس پيشنهادهاي اعضاي شورا و نيز بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، نقشه‌هاي طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه دو مورد تاييد قرار گرفت.
 
 
     ارسال نظريه كميسيون ماده 5 در خصوص ملك آقاي حميد ديهيمي
 
3- لايحه شماره502/910038861-28/8/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003340- 28/8/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، عطف به بند 4 صورتجلسه مورخ 18/5/91 شوراي اسلامي محترم شهر و پيرو لايحه شماره 502/910018085 مورخ 21/4/91 شهرداري يزد به استحضار مي‌رساند موضوع افزايش سطح اشغال از 50% به 100% و تراكم 200% پلاك‌هاي 2 و3و4و6و7/1393 بخش 5 يزد واقع درراستگرد بلوار مدرس به كاشاني دركميسيون ماده 5 اداره كل راه وشهرسازي مطرح گرديد كه موردموافقت واقع شد.لذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويرنظريه كميسيون مزبور خواهشمنداست پيشنهادواگذاري پلاك‌هاي مذكوربه عنوان معوض زمين‌هاي واقع شده درطرح ميدان شهداي محراب متعلق به آقاي حميدديهيمي وموكلين ايشان باشرايط ذكرشده درلايحه شماره 502/910018085 مورخ 21/4/91رادر شوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت موافقت اجازه فرماييد از محل كد 531020001 تملك(تملك املاك واقع درمسيرطرح‌هاي عمراني-تهاتري)اقدامات لازم معمول گردد. ضمناًآقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تلفيق شورا با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و نظر به اينكه در رابطه با لايحه پيشنهادي فوق رأي قطعي توسط دادگاه صادر گرديده و اجراي حكم دادگاه مقدم بوده و بهترين شكل اجراي قانون مي‌باشد، لذا مقرر گرديد شهرداري نسبت به اجراي حكم صادره برابر مفاد رأي قطعي دادگاه اقدام نمايد.
 
 
    تعيين تكليف پلاك متعلق به كاوسي
 
4- درخواست فيروزه، كتايون و منوچهر كاوسي ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003170-2/8/91 در خصوص تعيين تكليف و احقاق حق بابت پلاك متعلق به آنان در محل پاركينگ شهرداري جنب بيمارستان مجيبيان، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، ضمن تأكيد بر پي‌گيري شهرداري مبني بر تملك و آزادسازي پلاك واقع در ابتداي خيابان مسجد جامع كه با كاربري پاركينگ مي‌باشد ، پيشنهاد مي گردد نامبردگان مي‌توانند جهت احقاق حق خود موضوع را از طريق مراجع قضايي پي‌گيري نمايند.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.