ششصدو بيست و نهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو بيست و نهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو بيست و نهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزچهار‌شنبه مورخ 18/2/92 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، اقدام ددمنشانه و وحشيانه گروه خبيث تكفيري و حركت ناپسند آنان در خصوص تخريب مقبره جناب حجربن عدي يكي از صحابه پيامبر اكرم(ص) و محبان حضرت اميرالمؤمنين(ع) و اهانت به پيكر ايشان را بر تمامي شيعيان تسليت عرض نمود و از خداوند متعال تعجيل در ظهور و فرج حضرت ولي‌عصر(عج) مسئلت نمود.
 
 مصوبات :
 
     طرح اجرايي كوچه 9 متري ساحل انتهاي كوچه شهيد صلواتي
 
 
1- نامه شماره 303/9210004129-4/2/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000311-5/2/91:
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد- موضوع: ارسال طرح اجرايي گذر 9 متري ساحل انتهاي كوچه شهيد صلواتي- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً به پيوست چهار نسخه طرح اجرايي گذر 9 متري ساحل انتهاي كوچه شهيد صلواتي واقع در بلوار 17 شهريور گزارش توجيهي و 3 شيت نقشه جانمايي كوچه بر روي طرح تفصيلي مصوب، نقشه 2000/1 سال 1386، تصوير هوايي وCD  طرح، ارسال مي‌گردد. خواهشمند است پس از بررسي و تصويب نتيجه را به شهرداري اعلام نماييد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح اجرايي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
     پرداخت پاداش دست اندركاران انتقال ميدان ميوه و تره‌بار    
 
2- لايحه شماره200/920003996-4/2/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000302- 4/2/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظردارد جهت تقدير از زحمات دست اندركاران پروژه انتقال ميدان ميوه و تره بار سابق به ميدان جديد مبلغ40.000.000 ريال را از محل ماده 17 به افراد مورد نظر كه در جلسه شوراي اسلامي شهر مشخص خواهد شد، پرداخت نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد از نماينده شورا در آن سازمان به نحو مقتضي تقدير و تشكر گردد.
 
 
     حق شارژ غرفه‌هاي ميدان ميوه و تره‌بار    
 
3-لايحه‌شماره200/910059083-20/12/91 شهرداري‌ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911005299- 20/12/91 :
«  احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 445/1724 مورخ 9/12/91 سازمان ميادين ميوه و تره‌بار در اجراي بند 1 سيصدو ششمين صورتجلسه هيأت مديره مورخ 7/12/91 در نظر است در راستاي تأمين بخشي از هزينه‌هاي جاري ميدان بزرگ ميوه و تره‌بار مبالغي در قالب حق شارژ از شاغلين در ميدان به شرح ذيل توسط سازمان موصوف دريافت گردد:
1- حق شارژ ماهانه مغازه‌ها مبلغ 1.500.000ريال.
2- حق شارژ ماهانه غرفه‌هاي ميوه‌فروشي مبلغ 1.500.000ريال.
3- حق شارژ ماهانه رستوران مبلغ 2.000.000ريال.
4- حق شارژ ماهانه سردخانه مبلغ 1.000.000 ريال.
5- حق پاركينگ خودروهاي حامل ميوه وو غيره در صورت توقف بيش از 24 ساعت 20.000ريال.
6- جبران خسارت خرده فروشي ميوه‌ها در محل‌هاي غيرمجاز در داخل ميدان بعد از تذكر كتبي به ازاي هر نوبت مشاهده مبلغ 300.000ريال ، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقايان صلواتي و جوكار به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، موارد به شرح مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گرفت:
الف: رديف‌هاي يك تا چهار، پيشنهاد فوق عيناً مورد تصويب قرار گرفت.
ب : رديف 5 : حق پاركينگ خودروهاي حامل ميوه و غيره در صورت توقف به مدت 24 ساعت مبلغ ده‌هزارريال(10.000ريال)ومازادآن هرساعتي‌به‌مبلغ‌پنج‌‌هزارريال(5.000ريال)موردتصويب‌قرار گرفت.
ج : رديف 6:  مقرر گرديد شهرداري ضمن بررسي مجدد، لايحه پيشنهادي خود را جهت هر گونه تصميم‌گيري به شورا ارسال نمايد.
 
 
     ارسال تعرفه عوارض سازمان تاكسيراني
 
4-لايحه‌شماره200/910059412-21/12/91 شهرداري‌ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911005320- 21/12/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست يك جلد تعرفه عوارض و بهاي خدمات سازمان مديريت و نظارت برتاكسيراني جهت اجرا در سال 92 كه طي بند 2 صورتجلسه مورخ 3/10/91 هيأت مديره سازمان و بند 3 صورتجلسه مورخ 28/10/91 شوراي سازمان به تصويب رسيده تقديم مي گردد.خواهشمند است باستناد ماده 8 اساسنامه مصوب سازمان تعرفه مذكور را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     تملك بخشي از پلاك واقع در طرح 24 متري شهداي كسنويه متعلق به اداره اوقاف
 
 
 5- لايحه‌شماره502/920003746-3/2/92 شهرداري‌ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000271-3/2/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/920001516 مورخ 20/1/92 وعطف به نامه شماره 921000096 مورخ 21/1/92 به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 3815 بخش 8 يزد واقع در طرح 24 متري شهداي كسنويه به كدنوسازي شماره 67-18-8-1 متعلق به اداره اوقاف و امور خيريه اقدام نمايدكه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/240/340/1ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/410/124ريال جمعاً مبلغ000/830/215/1ريال اداره اوقاف و امور خيريه از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مبلغ غرامت به حساب تهاتر با بخشی از هزينه صدور مجوز (پروانه ساختماني) برابر نامه شماره 391/91 مورخ 21/11/91 بنياد توسعه و عمران موقوفات جهت پلاك 9492 بخش 4 يزد موقوفه فيروزه به حساب منطقه يك شهرداري منظور گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 539010005 (دیون تملکی) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري در رابطه با تهاتر نمودن آن در سال جاري اقدام نمايد.
 
     تملك بخشي از پلاك واقع در طرح 12 متري كوچه جلوه به نمايندگي آقاي ميرعبداللهي
 
 
6- لايحه‌شماره502/920002559-27/1/92 شهرداري‌ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000163-28/1/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/920000219 مورخ 6/1/92 شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 3527 بخش 4 يزد واقع در طرح 12 متري كوچه جلوه به كد نوسازي شماره 12-27-26-3 متعلق به اداره اوقاف به نمايندگي آقاي سيد جمال مير عبداللهي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/500/208/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 713/232/434 ريال جمعاً مبلغ 287/267/774/2 ريال مالك از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد در ازاي اين بستانكاري شهرداري معادل مبلغ فوق بابت بخشي از هزينه هاي تغيير كاربري ، تفكيك ، عوارض ، جريمه ومعوقات جهت باقيمانده پلاك يا املاك ديگر متعلق به آن اداره محاسبه و كسر و پاياپاي گردد. ضمناً اداره اوقاف موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري ميباشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد539010005(دیون تملکی ) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري در رابطه با تهاتر نمودن آن در سال جاري اقدام نمايد.
 
 
     درخواست عدم عضويت در كميسيون
 
 
7- با عنايت به درخواست آقاي محمدرضا كوچك‌زاده ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000426-14/2/92 مبني بر عدم عضويت ايشان در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا ، موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات درخواست فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
     درخواست نصب بنر
 
 
8-نامه‌شماره 16-28/1/92 مدير عامل مؤسسه خيريه خانه سبز مهر تفت ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000248-1/2/92 در خصوص مساعدت جهت نصب بنر در سطح شهر، موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق درخواست فوق با نصب سه بنر بصورت متناوب در شش ماهه اول سال 92، بطور رايگان مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     تهيه نقشه محلات شهر يزد
 
 
9-در رابطه با تهيه نقشه محلات شهر يزد و مرزبندي نمودن محلات با درج نامگذاري‌هاي جديد صورت گرفته براي اطلاع عموم شهروندان ، موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري (سازمان فاوا) نسبت به چاپ هزار نسخه از آن نقشه براي توزيع و همچنين نصب در مكان‌هاي عمومي اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     همكاري با مؤسسه خيبر
 
 
10- با توجه به گسترش استفاده از تصاوير نامناسب و بعضاً ضد فرهنگي بر روي لوازم‌التحرير و در راستاي پوشش فضاي تبليغاتي و ترويج طرح‌هاي ثنا و ثمين به عنوان طرح برتر بومي و ايراني با همكاري مؤسسه فرهنگي خيبر ، موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري (سازمان فرهنگي ورزشي) نسبت به اختصاص ده (10) عدد پايه ايستاده جهت تبليغات براي مدت بيست روز(20) بصورت رايگان به مؤسسه فوق اقدامات لازم معمول نمايد.
 
      نامگذاري معابر    
 
11- لايحه شماره200/920004867-9/2/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000381- 9/2/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به پيوست يك نسخه صورتجلسه مورخ 8/12/91 نامگذاري معابر با عرض بيش از 12 متر شامل 3 رديف و يك نسخه صورتجلسه مورخ 8/12/91 نامگذاري معابر با عرض كمتر از 12 متر جهت استحضار ارسال مي‌گردد. خواهشمند است ضمن طرح موضوع در شوراي محترم اسلامي شهر در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقايان خليلي‌پور و ادهمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌شوند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت:
 
 
« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر »
 
رديف
واقع در كوي (محله)
نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
حدفاصل بلوار جمهوري اسلامي و بلوار يزدباف
چهارراه شورا
چهارراه شهداي اميرآباد
چهارراه شورا
2
 
حدفاصل بلوار جمهوري اسلامي و خيابان انقلاب
خيابان تبليغات اسلامي
خيابان سيد محمد آقا
خيابان شهداي اميرآباد
3
فرعي بلوار امام حسين (ع)
فاقد نام
 
خيابان عمار
خيابان عمار
4
حد فاصل ميدان مادر و ميدان فيضيه
فاقد نام
خيابان ابوطالب
خيابان ابوطالب
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.